Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Verejné uznania mesta 2014

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Verejné uznania mesta 2014

Dňa 5. novembra 2014 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou. Tieto ocenenia boli odovzdané osobnostiam za vynikajúce výkony vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
   K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan, ktorý o.i. povedal:„Dnešný deň je pre nás sviatočný, pretože chceme oceniť tých, ktorí dlhé roky odovzdávali a aj odovzdávajú svoje „ja“ do služieb ľudskosti, pre radosť, potešenie a spokojnosť iných.
   Hlboko si vážim prácu každého človeka, ktorý sa svojou usilovnosťou, aktivitou, ale predovšetkým oddanosťou, obetavosťou a trpezlivosťou dokáže rozdávať iným ľuďom.
   Aj vy ste vdýchli nášmu mestu dušu. Nie nadarmo sa hovorí, že mesto bez duše je mesto bez života. Dať sa v súčasnosti do služieb ducha, znamená vykonávať takmer mravenčiu prácu, ktorú málokto vidí a málokto aj ocení. Predsa je potrebná. Život, pulzujúci život vo všetkých svojich podobách, vzhľad mesta, šikovné deti a múdra mládež sú azda malým zadosťučinením za všetky hodiny venované svojmu – nášmu mestu.
   Keď človek koná dobro, nemyslí na odmenu, na protihodnotu, na uznanie. Len sa rozdáva a nevníma čas. My ho teraz na chvíľočku zastavíme, pretože je čas povedať to prosté slovíčko ĎAKUJEM.
   Nenájdeme odvetvie, kde by ste nezanechali svoju viditeľnú stopu – vysoko odbornú, ale ľudskú, ktorá si nachádza svojich nasledovníkov, žiakov. Lebo je z čoho a od koho sa učiť! Ten, kto koná v mene lásky a ľudskosti, rozochvieva jemné struny dobra všade dookola. Táto nežná struna sa chveje aj v tomto čase a na tomto mieste. A verím, že sa bude chvieť aj naďalej a rozochvievať vždy ďalších a ďalších.
   Dovoľte mi, vážení laureáti, aby som sa vám v mene obyvateľov nášho mesta, v mene mestského zastupiteľstva aj v mene svojom poďakoval za vašu aktívnu a tvorivú činnosť ako i za zásluhy, ktorými ste sa pričinili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta v spoločnosti.
   Prajem vám najmä pevné zdravie, veľa optimizmu, chuť do ďalšej práce a radosť zo všetkého, čo vás obklopuje.    Ešte raz, srdečná vďaka za všetko, čo ste urobili pre Vranov, veď Vranov i vďaka vám, kráča priamou cestou.
"
   Ocenení sa po prečítaní svojho mena a stručnej charakteristiky prišli podpísať do pamätnej knihy mesta a prevziať ocenenie z rúk primátora mesta pána.
   Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia – čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou, Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou a Cenu mesta Vranov nad Topľou, spríjemnili slávnostné chvíle účinkujúci: FS Lipovec, KMZ Societas Cantica, Marek Pinkoš, Katarína Lehončáková, Lea Tomašiková, Viera Nemčíková, René Pešta, Vranovskí heligonkári, TS Varanovia. Podujatie moderovala Viera Machková a Katarína Feníková.

Primátor mesta udelil čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou:

1. Holpová Martina
za založenie a vedenie Tanečného súboru Varanovia spojené s úspešnou reprezentáciou mesta doma a vo svete
2. Ivanecký Rastislav OSPPE
za šírenie kresťanskej viery a rozvoj duchovného života náboženskými a kultúrno-spoločenskými aktivitami pre deti a mládež mesta
3. Ing. Kavuličová Viera
za úspešnú realizáciu projektu „Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Topľa“ a za rekonštrukciu kanalizačnej a vodovodnej siete na území mesta
4. Kentoš Ján
za rozvoj futbalu a trénerskú činnosť v mládežníckych kolektívoch Mestského futbalového klubu
5. Kočiš Ján
za rozvoj gastronómie na území mesta a odborný výcvik študentov Strednej odbornej školy Vranov nad Topľou
6. Mgr. Kolcun Jaroslav
za podiel na rozvoji atletiky v meste a úspešnú reprezentáciu v mládežníckych a seniorských kategóriách jeho zverencov
7. MVDr. Kostovčík Dušan
za dlhoročné organizovanie, riadenie, poskytovanie veterinárnej a potravinovej starostlivosti obyvateľom mesta a okresu a angažovanosť v rozvoji poľovníctva v okrese Vranov nad Topľou
8. Krajňák Milan
za vznik chránenej dielne Roma Art Čičava a cieľavedomú umeleckú výrobu originálnych rezbárskych výrobkov z dreva s rómskou komunitou
9. Lacková Helena
za celoživotnú činnosť v spoločenských organizáciách a aktivity pri organizovaní kultúrno-spoločenského života v Zariadení pre seniorov Vranov nad Topľou
10. Štamborská Mária
za dlhoročné kvalitné poskytovanie kaderníckych služieb a úspešnú reprezentáciu mesta a krajiny v odbore účesovej tvorby

11. Detský folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou
za zachovávanie ľudových tradícií a cieľavedomé vedenie detí a mládeže k folklóru spojené s jeho úspešnou reprezentáciou mesta
12. MTH REMONT, s. r. o. Vranov nad Topľou
za rozvoj unikátnej strojárenskej výroby a 20-ročné udržiavanie zamestnanosti v meste
13. Región Vranov občianske združenie
za úspešné organizovanie Plesu Vranovčanov a finančno-materiálnu pomoc neziskovým, charitatívnym, kultúrnym organizáciám a školám na území mesta
14. Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Vranov nad Topľou
za rozvoj a zveľaďovanie rybárstva a za dosiahnuté výsledky v oblasti športového rybárstva spojené s jeho úspešnou reprezentáciou mesta

Primátor mesta udelil Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou:

1. Mgr. Butkovský Pavol
za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech rozvoja základného školstva v meste Vranov nad Topľou
2. JUDr. Čepeňová Božena
za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v prospech Slovenského Červeného kríža a pomoc pri realizácii jeho úloh v meste i okrese Vranov nad Topľou
3. PhDr. Čupil Slavko
za prezenáciu mesta Vranov nad Topľou vo výtvajrej tvorbe a úspešnú reprezentáciu v zahraničí formou autorských výstav
4. Ing. Hajduk Juraj
za dlhoročnú prácu v oblasti verejných financií a osobný prínos pri vzniku a rozvoji šachu v meste Vranov nad Topľou
5. Ing. Ivanov Ján
za osobný prínos a angažovanosť v rozvoji činnosti pre organizácie zdravotne postihnutých občanov mesta a okresu
6. JUDr. Kaščák Bartolomej
za celoživotnú prácu advokáta, výchovu mladých právnikov a jeho osobný prínos pri zvyšovaní právneho vedomia obyvateľov mesta a okresu
7. Mgr. Lengvarský Ján
za celoživotné pedagogické úspechy, rozvoj športu a telesnej masovej kultúry v meste
8. Ing. Strmeň Martin
za dlhoročné pôsobenie v oblasti lesného hospodárstva v meste a okrese Vranov nad Topľou, za materiálno-technickú a odbornú pomoc pri výstavbe lesoparku a náučných chodníkov v okolí mesta Vranov nad Topľou
9. Mgr. Višňovská Janka i. m.
za rozvoj kultúry v meste Vranov nad Topľou a úspešné vedenie Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. Petra Pavla Gojdiča
10. MUDr. Zahorjan Štefan
za výrazný podiel pri obnove historických hodnôt, najmä Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemerné a rozvoj kresťanskej kultúry
11. Detský domov Vranov nad Topľou
za dlhoročnú náhradnú ústavnú starostlivosť pre deti z neúplných rodín a úspešné zverenie detí do rodinnej starostlivosti v profesionálnych rodinách
12. Gréckokato­lícka farnosť sv. pátra Pia Vranov nad Topľou – Juh
za rozvoj duchovného života a podiel na vybudovaní gréckokatolíckeho Chrámu sv. pátra Pia Vranov nad Topľou-Juh
13. Vranovskí heligonkári (Bartolomej Bak, Dušan Boroš, Ján Hurný, Vladimír Kováč, Juraj Kuruc)
za zachovávanie ľudových tradícií, obnovu hry na heligónke a šírenie dobrého mena mesta Vranov nad Topľou

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 220/2014 zo dňa 30.10. 2014 schválilo udelenie Ceny mesta Vranov nad Topľou:

1. Mgr. Gallo Slavomír za dlhoročné šírenie kresťanských hodnôt a duchovné aktivity pri zabezpečovaní ekumenických podujatí pre mládež a dospelých na území mesta Vranov nad Topľou

2. MUDr. Hlivák Miroslav za celoživotnú prácu lekára a primára chirurgického oddelenia Vranovskej nemocnice a jeho osobný prínos pri organizovaní, riadení, zavádzaní nových liečebných metód a poskytovaní chirurgickej zdravotníckej starostlivosti pacientom mesta i okresu Vranov nad Topľou.

3. Mgr. Kuba Jozef za celoživotnú prácu novinára a osobný prínos v oblasti propagácie a informovanosti občanov mesta a okresu Vranov nad Topľou a dlhoročné vedenie mestskej kroniky.

« späť

Verejné uznania mesta 2014
Verejné uznania mesta 2014
aktualizácia: 18.12.2014 | počet zobrazení: 9 693
Počet návštev od 21.02.2008: 4481882
Počet návštev dnes: 738