Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Poslanci rokovali o VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci rokovali o VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou

Z dôvodu prípravy nového Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou (ďalej VZN), ktoré úzko súvisí s prípravou rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, primátor Ján Ragan v utorok 12.11.2019 pozval poslancov MsZ na pracovné rokovanie, ktorého hlavným bodom bola príprava spomínaného VZN.

Na rokovanie boli prizvaní aj predstavitelia spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ktorí prítomným ozrejmili proces nakladania s komunálnym odpadom v meste Vranov nad Topľou. Tiež vysvetlili legislatívne zmeny, ktoré museli premietnuť do ceny za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu. Jednou z hlavných zmien je navýšenie poplatku za uskladnenie, resp. za skládkovanie komunálneho odpadu. Tento poplatok je odvádzaný do environmentálneho fondu.

Z tohto dôvodu v tomto období takmer všetky mestá a obce na Slovensku zvyšujú poplatok za komunálny odpad. Po prepočítaní nákladov súvisiacich so zberom, prepravou a so zneškodnením komunálneho odpadu za kalendárny rok, by navýšenie poplatku na jedného občana v našom meste vychádzalo približne 12 eur. Návrh predloženého VZN však ráta s navýšením poplatku v roku 2020 o 10 eur a zároveň toto VZN počíta aj s úľavou vo výške 30% pre osoby nad 65 rokov.

Tu je potrebné zdôrazniť, že ak tento poplatok nebude zvýšený, automaticky musí byť zaplatený z rozpočtu mesta. To znemožní realizáciu nových projektov, opráv, ako napríklad opráv materských škôl, ciest, chodníkov, parkovacích plôch a znamená to aj ohrozenie podpory v sociálnej oblasti, v športe, kultúre a pod.

Aj po zvýšení poplatku bude však potrebné zvyšovať separáciu odpadu v našom meste. Tá je momentálne na úrovni približne 40%. Jedine takto vieme narastajúcu výšku poplatku za komunálny odpad, ktorý bude každoročne ovplyvňovaný zvyšujúcim sa poplatkom za uskladnenie, resp. za skládkovanie, ponechať na rovnakej výške.

« späť

aktualizácia: 02.12.2019 | počet zobrazení: 2 314
Počet návštev od 21.02.2008: 4383341
Počet návštev dnes: 736