Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vranov nad Topľou využil možnosť na zabezpečenie výstavby cyklotrasy v okrese – úspešne zahájil prípravnú fázu na čerpanie finančných prostriedkov

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Vranov nad Topľou využil možnosť na zabezpečenie výstavby cyklotrasy v okrese – úspešne zahájil prípravnú fázu na čerpanie finančných prostriedkov

Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky je spracovaný na národnej úrovni so schváleným a prijatým trvalým finančným mechanizmom vrátane zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom národnej cyklostratégie je na úrovni štátu, samosprávnych krajov i jednotlivých miest a obcí postupne dosiahnuť efektívne začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov, čo prispeje k uznaniu cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácie s ostatnými druhmi dopravy. Cieľom je dospieť k redukcii negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy a k celkovému zlepšeniu životného prostredia a kvality života obyvateľstva.
V územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú riešené cyklistické koridory, ktoré kopírujú cykloturistické magistrály a je v ňom zachytený koridor medzinárodnej cyklistickej trasy EuroVelo 11. Pripravuje sa návrh konceptu nového územného plánu, v ktorom sa počíta so zapracovaním tzv. Kostrovej siete cyklistických komunikácií, kde budú zohľadnené regionálne prepojenia a táto Kostrová sieť bude pokračovaním a napojením na cyklotrasu EuroVelo 11. Súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií je v rámci okresu Vranov nad Topľou prepojenie mesta Vranov nad Topľou a mesta Stropkov. Kostrová sieť PSK je plánovaná v dĺžke 860 km a je hotová v rozsahu 42 %, čo je takmer 350 km. Obsahuje podrobný popis vedenia jednotlivých koridorov, textovú časť, výškové profily trás, navrhnuté technické opatrenia a zdôvodnenie výberu trasy, ktoré sú v súlade s podmienkami ECF (Európska cyklistická federácia). Kostrová sieť PSK je napojená na EuroVelo 11 a spája všetky okresné mestá v PSK vrátane mesta Vranov nad Topľou.
Cyklistická doprava spočíva v zabezpečení rýchleho a bezpečného prepojenia dvoch a viacerých lokalít, medzi jednotlivými sídlami za účelom bezpečnej a rýchlej prepravy do zamestnania, školy, za službami, občianskej vybavenosťou, za kultúrou a pod. Je v záujme samospráv v okrese Vranov nad Topľou zvýšiť kvalitu života obyvateľov aj prostredníctvom plánovania a budovania cyklistickej infraštruktúry ako udržateľnej mobility pracovnej sily a podpory cestovného ruchu.
Vo Vranovskom okrese sú zakreslené 3 vetvy, z toho jedna je priamym napojením na Kostrovú sieť PSK s východzím bodom vo Vranove nad Topľou a prepojením na Stropkov. V súčasnosti je táto trasa napojenia prioritnou oblasťou riešenia cyklistickej komunikácie a to zahájením prípravnej fázy vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná k začatiu stavebných prác až do fázy realizácie účelových cyklotrás v okrese.
Vypracovanie technickej štúdie v meste Vranov nad Topľou, ktorá bude obsahovať 2 variantné riešenia bude podkladom pre následné spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie po jednotlivých katastroch obcí na trase Vranov nad Topľou – Stropkov. Projektová dokumentácia je základným nástrojov na získavanie zdrojov financovania pre vybudovanie cyklotrasy z mesta Vranov nad Topľou smerom na RO Domaša a na napojenie sa k existujúcim, resp. pripravovaným cyklotrasám. Plánovaná cyklotrasa s východzím bodom v meste Vranov nad Topľou, bude následne prechádzať katastrami obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa až po RO Domaša. Navrhovaná cyklotrasa bude pozemná komunikácia – predovšetkým ako segregovaná cyklistická cestička s voľnou šírkou koruny 3,5 m v extraviláne s najvyššou dovolenou rýchlosťou 15 km/hod, kde budú mať cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 m. Intenzita sa odhaduje na 200 cyklistov za hodinu. Uvedený úsek cyklistickej komunikácie predstavuje plánovanú novostavbu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke 21,027 km.

Na úrovni Centra podpory regionálneho rozvoja (CPRR) vo Vranove nad Topľou prebehli v tejto súvislosti viaceré prípravné pracovné stretnutia za účasti zástupcov dotknutých obcí – Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa, Kvakovce, zástupcov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZaHŠ), zástupcov poslancov PSK a odborného personálu, ktorý sa zaoberá problematikou cyklodopravy v Prešovskom kraji. Výstupom rokovaní bol spoločný záujem zástupcov líniových obcí na plánovanej cyklotrase, zapojiť sa do prípravnej fázy projektu a uchádzať sa o finančné zdroje pre tento účel, či už v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou alebo na regionálnej úrovni prostredníctvom dotácií z rozpočtu PSK. Garantom a žiadateľom finančných prostriedkov v spolupráci s CPRR sa OOCR HZaHŠ, ktorá sa podujala túto aktivitu zastrešiť v rámci prípravnej fázy, nakoľko dotknuté obce sú buď spoluzaklateľom – Vranov nad Topľou, existujúcim členom OOCR alebo prejavili záujem o členstvo v OOCR. CPRR navrhlo spôsob financovania celého projektu s tým, že prvým krokom bolo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na regionálnej úrovni z rozpočtu PSK. Projekt bol bodovo najvyššie hodnotený a toho času už OOCR disponuje platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí dotácie v sume 45 tisíc eur. Druhú časť finančných prostriedkov si OOCR uplatnila v rámci ročných priorít pre rok 2020 na základe výzvy Okresného úradu vo Vranove nad Topľou v súvislosti s predkladaním projektov na poskytnutie regionálneho príspevku z Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Vláda SR na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 25. novembra 2020 prijala uznesenie č. 739/2020 k Návrhu zmien schválených ročných priorít okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina na rok 2020, čím schválila pridelenie finančných prostriedkov pre OOCR HZaHŠ na projekt „Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou – RO Domaša“. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku na 29 161 eur je vo fáze podpisovania. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania je na proces technickej štúdie a projektových dokumentácií potrebných 79 800 eur. Chýbajúcich 5,6 tis. eur sa bude v procese realizácie riešiť v roku 2021 z vlastných zdrojov samospráv. Projekt zabezpečí rozvoj okresu Vranov nad Topľou v súlade s prioritnými oblasťami Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom samosprávnom kraji a s „Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“. Hlavným opatrením stratégie pre oblasť rozvoja cyklistickej infraštruktúry je „Tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu a zabezpečujúcich trvalo-udržateľnú mestskú mobilitu na regionálnej a lokálnej úrovni“. Projekt je plne v súlade s dokumentom Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji, čo predstavuje koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji.
Po spracovaní technickej štúdie pre variantné riešenia cyklotrasy v meste Vranov nad Topľou a spracovaní projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie podľa jednotlivých katastrálnych území dotknutých líniových obcí od mesta Vranov nad Topľou až po RO Domaša a zaplatení dodaných prác, budú projektové dokumentácie odovzdané obciam. Obce budú následne zabezpečovať kroky majetkovo-právneho usporiadania (zmluvy o nájme), sta­vebného konania a samotnú realizáciu cyklotrasy v katastrálnom území svojej obce. Projektová dokumentácia je nevyhnutným základom pre získanie ďalších zdrojov na realizáciu samotnej výstavby cyklotrasy, či už z prostriedkov EŠIF, dotácií zo štátneho rozpočtu, dotácií z rozpočtu samosprávneho kraja a iných fondov. Mobilita dopravy je prioritou Politiky súdržnosti EÚ pre roky 2021–2027 a pripravovaného strategického dokumentu Partnerská dohoda SR na roky 2021–2027 a Operačného programu SR Slovensko. Tieto dokumenty predstavujú príležitosť mesta Vranov nad Topľou a dotknutých obcí uchádzať sa o zdroje na realizáciu cyklotrás. Bez projektovej dokumentácie to ale nie je možné a preto súčasnú iniciatívu spracovania projektovej dokumentácie považujeme za posledný vlak, ktorý umožní uchádzať sa o finančné zdroje a dospieť k úspešnému koncu projektu – výstavba cyklotrasy Vranov nad Topľou – RO Domaša. Na pracovných stretnutiach boli prerokované aj iné spoločné možnosti postupu spoločnej realizácie výstavby cyklotrás ako je založenie združenia obcí, spoločné financovanie výdavkov formou združenia finančných prostriedkov bez vzniku právnickej osoby, individuálne alebo spoločné riešenie výstavby a správy cyklotrasy a pod. Táto fáza je až následným krokom po úspešnom zabezpečení potrebnej dokumentácie, ktorá bude vypracovaná v nasledovných stupňoch: 

1. Technická štúdia cyklistickej komunikácie hlavnej osi Západ – Východ – v meste Vranov nad Topľou v uličnom priestore od železničnej stanice cez ulice Duklianskych hrdinov, Námestie Slobody, M.R. Štefánika, Dlhá, Domašská. Technická štúdia bude obsahovať minimálne dve variantné riešenia organizačných opatrení, stavebných opatrení, dopravného značenia ako východiskový podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Rozsah: cca 5 294 m.
2. Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR – cyklistická komunikácia v katastroch obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa a mesta Vranov nad Topľou. Dokumentácia bude vypracovaná podľa katastrálnych území jednotlivých líniových obcí. Rozsah: cca 21 027 m.
3. Dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu – cyklistická komunikácia v katastroch obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa a mesta Vranov nad Topľou. Dokumentácia bude vypracovaná podľa katastrálnych území jednotlivých líniových obcí. Rozsah: cca 21 027 m – upresnenie na základe dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Ing. Mária Holíková, PhD.
vedúca CPRR MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 2 349
Počet návštev od 21.02.2008: 4625682
Počet návštev dnes: 549