Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2017 + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2017 + video

V utorok 24. októbra 2017 sa v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou.
Záznam z podujatia nájdete tu: https://youtu.be/mqTvb-wUkcA
Viac foto nájdete tu:https://www.facebook.com/permalink.php?…
Toto ocenenie mesta Vranov nad Topľou bolo udelené vzácnym, obetavým ľuďom – našim spoluobčanom – ako výraz veľkej vďaky a uznania za príkladné životné postoje a činy, ktoré sú hodné ich nasledovania.

K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan, ktorý o.i. povedal:„Svojou pracovitosťou ste nám ukázali, že človek sa nerodí úspešný, nerodí sa ani velikánom či géniom. Ukázali ste nám, že v živote každého jedinca je dôležitá vytrvalosť a neoblomná pracovitosť. Tieto črty vás vyzbrojili na nie jednoduchú cestu a vy ste sa tak mohli stať osobnosťou, ktorá dnes hrdo stojí za svojimi výkonmi. Ten, kto koná v mene ľudskosti, rozochvieva jemné struny dobra všade dookola. Táto nežná struna sa chveje aj v tomto čase a na tomto mieste, tu v tejto spoločnosti. A verím, že sa bude chvieť aj naďalej a rozochvievať vždy ďalších a ďalších. O chvíľu preberiete verejné uznania – ocenenia udeľované v našom meste. Nech vám pripomínajú všetko to krásne, dobré a múdre, čo ste dali nášmu mestu. Nech ale neznamenajú bodku za vašou doterajšou činnosťou. V tejto sviatočnej chvíli vám ďakujem za všetko, kde ste zanechali svoju viditeľnú stopu – vysoko odbornú, ale aj ľudskú, ktorá si nachádza svojich nasledovníkov. Želám vám aj naďalej najmä pevné zdravie, veľa optimizmu, chuť do ďalšej práce a radosť zo všetkého, čo vás obklopuje. A samozrejme veľa ďalších úspechov!“

Primátor mesta Ján Ragan čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou udelil:


Márii Hudecovej
za dlhoročnú metodickú a výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti predškolského vzdelávania v meste Vranov nad Topľou
Ing. Jozefovi Jackovi
za aktívnu činnosť v poradnom orgáne Rada seniorov a predkladanie podnetných návrhov na vylepšovanie života v meste Vranov nad Topľou
Dušanovi Jančíkovi
za úspešnú podnikateľskú činnosť, za organizovanie a sponzorovanie športových podujatí v meste Vranov nad Topľou
Vladimírovi Roškovi
za aktívnu hráčsku, funkcionársku, trénerskú a sponzorskú činnosť rozvíjajúcu futbal v meste Vranov nad Topľou
Klubu otužilcov Vranovské vydry
za rozvíjanie vzťahu k aktívnemu športu, k prírode a jej ochrane, za kultúrno-spoločenské a športové aktivity v meste Vranov nad Topľou

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou:


RNDr. Miron Blaščák
za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste Vranov nad Topľou

Ako pedagóg začal v našom meste pôsobiť od r. 1978, keď učil na ZŠ Juh. Od školského roka 1979–80 sa stal pedagógom na gymnáziu, na ktorom pôsobil až po svoj odchod do dôchodku v r. 2015. Okrem vyučovania sa aktívne angažoval v mimoškolskej práci s mládežou. Bol spoluzakladateľom SOČ v okrese Vranov nad Topľou, podieľal sa na rôznych letných aktivitách žiakov gymnázia. V r. 1999 bol menovaný za riaditeľa Vranovského gymnázia. Školu preberal nie v dobrej finančnej, materiálnej a kádrovej situácii. Pod jeho vedením sa podarilo vybudovať vlastnú kotolňu školy, dokončiť rozostavanú školskú jedáleň, vymeniť okná na starej budove školy a na dvoch poschodiach novej budovy a taktiež pripraviť podklady pre zateplenie budovy školy, ktoré sa v súčasnosti realizuje. Rovnako bola škola bola zapojená do čerpania eurofondov v oblasti vzdelávania. Za svoju prácu bol v r. 2011 ocenený cenou predsedu VÚC v Prešove za mimoriadny prínos pre región v oblasti výchovy a vzdelávania. Od r. 1990 pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a túto funkciu až na jedno volebné obdobie vykonával do r. 2014. Jedno funkčné obdobie zastával aj funkciu viceprimátora, bol členom mestskej rady a predsedom komisie školstva pri MsZ.

Mgr. Peter Gavaľa
za šírenie kresťanských hodnôt a rozvoj duchovných aktivít pre mládež a dospelých v meste Vranov nad Topľou

Otec Peter Gavaľa bol po ukončení vysokoškolského teologického štúdia slávnostne ordinovaný za kňaza v júni 2001 vladykom Jánom Hirkom v Prešove. Medzi jeho pôsobiska s funkciou správcu farnosti patrili: farnosť Jarabina s výpomocou pre Litmanovu (2001 – 2004), farnosť Matiaška s filiálkami Detrík a Ruská Voľa (2004 – 2011). V júli 2011 bol menovaný za farára farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné s filiálkou Vechec a za protopresbytera – dekana vranovsko – čemernianskeho protopresbyterátu. V auguste 2013 mu bol udelený titul protojerej s právom nosiť zlatý kríž. Počas svojho pôsobenia v gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemerné sa zaslúžil o rozvoj duchovného života a o šírenie kresťanských hodnôt pri vedení veriacej mládeže a dospelých k Bohu. Je zanietený pre vieru v Ježiša Krista, čo sa prejavuje v jeho teologickom prístupe k veriacim, pre ktorých je príkladom a hlásateľom Božieho slova. Zúčastňuje sa aj spoločenského života v našom meste – pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach poriadaných našou samosprávou, ale obetavo sa zapája aj do organizovania cirkevno-spoločenských aktivít cez Združenie šíriace kresťanskú kultúru, napr.: Mikulášske stretnutia, medzinárodný festival duchovnej piesne Boh je láska a mnohé ďalšie.

JUDr. Ján Kozenko
za dlhoročnú prácu v justícii vo funkcii sudcu občianskoprávnej agendy Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Po ukončení štúdia na PF UPJŠ v Košiciach pôsobil v r. 1977 – 1979 ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach s miestom výkonu práce na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. V r. 1979 vykonal justičnú skúšku a dňa 26. 6. 1979 bol zvolený za sudcu z povolania s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou. Od 1. 7. 1979 pôsobí na tunajšom súde ako predseda senátu. V r. 1981 vykonal stáž na Krajskom súde v Košiciach a od 1. marca 1999 bol vymenovaný do funkcie podpredsedu Okresného súdu Vranov nad Topľou, ktorú vykonával takmer 10 rokov. V období od júna 2010 do septembra 2011 bol poverený ministerkou spravodlivosti SR riadením súdu a úlohu podpredsedu súdu vykonával až do novembra 2013, kedy sa vzdal tejto funkcie. Od r. 2009 bol zvolený do funkcie predsedu občianskoprávneho grémia, ktorú vykonáva aj v súčasnosti. Ako sudca pôsobil takmer vo všetkých agendách na tunajšom súde a spolupodieľal sa aj na príprave budúcich sudcov v rezorte spravodlivosti. Jeho životným krédom je výrok Johanna Kaspara Lavatera: „Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.“

Jaroslav Peržeľ
za dlhoročnú humánnu činnosť spojenú s vyše – stonásobným darovaním krvi

„Hodnota ľudského života je nevyčísliteľná. Ak ho čo i len kvapka darovanej krvi dokáže zachrániť, pôjdem ju darovať.“ Slová robotníka v drevovýrobe, p. Jaroslava Peržeľa sú vzorom pre všetkých ľudí. Občanom mesta Vranov nad Topľou je od roku 1985. Už v mladom veku vnímal hodnotu tejto životodarnej tekutiny, keď sa po skúsenostiach s ťažkým zdravotným stavom svojej milovanej matky odhodlal v roku 1982 prvýkrát darovať krv. Od tohto prvotného impulzu daruje krv pravidelne. Najvyššie ocenenie – plaketu prof. Kňazovického získal v r. 2016 za 109 odberov krvi. V tejto humánnej činnosti nezištne pokračuje aj v súčasnosti a chce aj naďalej ničím nenahraditeľnú ľudskú krv s láskou darovať všetkým, ktorí ju potrebujú, pretože darcovstvo sa stalo prirodzenou súčasťou jeho života. Sám skromne dodáva: „Momenty, keď pomáham, sú spôsobom vďačnosti za všetko, čo mám.“

Mgr. Peter Šofranko
za cieľavedomý rozvoj talentov v DFS Cifroško Vranov nad Topľou v oblasti ľudovej kultúry

V r. 1991 ukončil štúdium na PF UPJŠ v Prešove, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s rozšírenou hudobnou výchovou. Po ukončení štúdia pôsobil ako učiteľ 1. stupňa v ZŠ Merník a ZŠ Sedliská. V rokoch 1995 – 2009 vykonával funkciu riaditeľa ZŠ s Materskou školou v Benkovciach. Od školského roku 2009/2010 je zamestnancom ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou, na ktorej pôsobí ako učiteľ hudobnej výchovy na 2. stupni. Aktívne sa podieľa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, akadémií a umeleckých súťaží v rámci školy, ale aj mesta. Popri tom pracuje v DFS Cifroško ako korepetítor, pedagóg tanca a spevu, verejnosť ho vníma aj ako akordeonistu, ktorý doprevádza účinkujúcich. So žiakmi a s členmi DFS Cifroško sa úspešne zúčastňuje mnohých súťaží, reprezentuje školu a šíri dobré meno nášho mesta vrámci okresu, kraja, Slovenska, ale aj v zahraničí. Je ženatý, s manželkou Martou spolu vychovávajú štyri deti.

Stanislav Švarbalík
za dlhoročnú aktívnu funkcionársku a trénerskú činnosť pri výchove mladej generácie a dospelých v športovom odvetví kulturistika

Rodeného skromného Vranovčana v mladosti nadchla kulturistika – športová disciplína na zlepšovanie svalstva a posilňovanie. Ako sám hovorí, kulturistika – to nie je len šport, ale predovšetkým životný štýl a prístup k cieľavedomému tvarovaniu ľudského tela. Patril k spoluzakladateľom oddielu kulturistiky – vtedajšia TJ Domová správa, vo verejnosti známejšia pod názvom Elán a Masa klub, ktorý zahájil svoju činnosť vo výlučne amatérskych podmienkach v r. 1980. Od začiatku až do súčasnosti bol predsedom a neskôr prezidentom klubu, a dá sa povedať, že každá jedna súťaž v tomto odvetví v meste „prechádzala“ cez jeho ruky a ako rozhodca bol účastný aj na mnohých významných podujatiach v rámci Slovenska. Vo svojej trénerskej činnosti, aj bez potrebnej licencie trénera, vychoval a k športovým úspechom priviedol našich najznámejších reprezentantov: Igora Kopčeka, Radoslava Repka, Jaroslava Kvasila, Katarínu Chvaščákovu, Máriu Marčákovu a Miriam Iľovu. Športovú licenciu trénera získal v r. 1988. Za dlhoročnú prácu a rozvoj kulturistiky si prebral pri príležitosti MS v Bratislave bronzovú a v r. 2016 pri organizovaní AMIX Patriot Cup vo Vranove nad Topľou striebornú medailu od prezidenta federácie IFBB (medz. kulturistická org.) pána Santochu, ktoré si spomedzi mnohých ocenení mimoriadne váži. V súčasností pôsobí ako tréner a správca v TJ Global východ pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Zaujímal sa aj o veci verejné a dve funkčné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou a 15 rokov zastával funkciu predsedu výkonného výboru MŠK Vranov nad Topľou.

Magdaléna Vaňová
za dlhoročné úspešné pôsobenie vo folklórnych súboroch mesta a šírenie ľudového umenia doma a v zahraničí

Rodená Vranovčanka pôsobila 44 rokov v učiteľských službách, z toho 41 odučila na MŠ Žalobín, ktorá jej dopriala ďalej rozvíjať vzťah k folklóru. Prezentovala sa fascinujúcim prejavom pohybovej, hlasovej kultúry a úspešne zdokumentovávala a šírila tradície našich predkov, ktoré patria do klenotnice slovenskej i svetovej kultúry. Spievať a tancovať začala už na ZŠ Rodinná oblasť, od r. 1968 pôsobila vo folklórnych súboroch Bukovčan a Vranovčan. V r. 1996 založila v Žalobíne Fsk Konopianka, ktorú viedla 16 rokov. Námety zbierala od starších ľudí, ktorých po večeroch navštevovala. Tak spracovala pásma: Večarky, Fasuleje, Dožinky a Ameriku som zrajtoval, s ktorými reprezentovala obec Žalobín, vranovský okres, Maticu slovenskú a Slovensko aj v zahraničí. Od r. 2006 je členkou FS Orgonina, s ktorým šírila krásu nášho ľudového umenia takmer po celej Európe. Je dušou tohto súboru a prirodzene rozdáva energiu, smiech a radosť do života iným ľuďom, pretože krásnemu slovenskému folklóru sa upísala celým srdcom a dušou. Aj preto je šťastná, miluje život a život miluje ju.

Miešaný spevácky zbor Chrysostomos
za zachovávanie a rozvoj sakrálneho zborového umenia a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí

Je zborom gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Jeho hlavným poslaním je účinkovanie na bohoslužbách v miestnom chráme, ale vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Zbor úspešne účinkoval nielen v mestách a obciach Slovenska, ale vypočulo si ho aj publikum v zahraničí. Počas svojho pôsobenia vystúpili členovia zboru takmer 950 krát. Zoskupenie je organizátorom Mariánskeho festivalu a spoluorganizátorom Vranovských zborových slávností. Kolektív zboru je rôznorodý, a to nielen čo sa týka veku, ale aj profesie. Pri miešanom gréckokatolíckom zbore Chrysostomos vznikol v r. 2015 mládežnícky spevácky zbor MARIEZ. Jeho vznik sa viaže predovšetkým k príprave vlastného dorastu do dospelého zboru. Svojím účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov. Od jeho vzniku v r. 1996 je jeho dušou a dirigentkou pani Anna Maťašová (Kalnassyová), laureátka Ceny primátora mesta z r. 2008. V uplynulom roku kolektív oslávil jubilejné 20. výročie svojho založenia.

Printon, s.r.o.
za dlhoročný úspešný rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti polygrafickej výroby a vytváranie podmienok pre stabilné udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou

Spoločnosť Printon vznikla v r. 1991 pôvodne ako konzorcium podnikateľov, v r. 1993 sa pretransformovala na verejnú obchodnú spoločnosť a v r. 2004 na spoločnosť s ručením obmedzeným. Od svojho vzniku sa zameriava svoju činnosť na výrobu polygrafických výrobkov, textilných, papierových etikiet a obalov. Hlavnou filozofiou spoločnosti sú firmy zaoberajúce sa výrobou obuvi, textilu, bielizne, potravín, nápojov a ostatných priemyselných výrobkov. Výrobky spoločnosti Printon sa už dlhší čas presadzujú na náročných svetových trhoch a sú expedované do viacerých krajín sveta. Na prelome rokov 2007/2008 prešla spoločnosť auditom certifikačného orgánu QSCert Zvolen. Splnila tak kritériá na udelenie celosvetovo uznávaných certifikátov a zaradila sa medzi niekoľko desiatok slovenských firiem, ktoré sú držiteľmi týchto certifikátov. Tieto ju zaväzujú uplatňovať vo svojom výrobnom procese najmodernejšie postupy z manažérstva kvality a enviromentálneho manažérstva. Po profesionálnej stránke je hlavnou devízou výborný tím odborne fundovaných pracovníkov, ktorí svedomito plnia zverené úlohy. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 33 pracovníkov a každoročne realizuje niekoľkomiliónové investície do modernizácie technologických zariadení a do rozšírenia výrobných priestorov.

Vranovský stolnotenisový klub
za dlhoročný rozvoj stolného tenisu v meste Vranov nad Topľou, obetavú výchovu mladej generácie a úspešnú reprezentáciu v najvyššej slovenskej stolnotenisovej extralige

Vranovský stolný tenis píše takmer 80 ročnú históriu. V r. 1939 vznikol na území mesta stolnotenisový klub ŠK Vranov. Stolný tenis je po futbale najstarším organizovaným športom v našom meste. Minulosť je spojená s menami Leopold Mislík, Jozef Illeš, Štefan Kužma, Dr. Cyril Daxner, Tomáš Torma a Jozef Kužma. Vďaka tomu, že sa v klube pravidelne a nepretržite pracovalo s mládežou, stolný tenis v meste zapustil hlboké korene a vychoval množstvo kvalitných hráčov, ktorí hrali najvyššie slovenské súťaže v iných kluboch, ako: Ján Hanudel, Vladimír Raslavský, Ján Slivka, Dušan Zuščin, Valéria Marková a ďalší. Novodobá história klubu sa datuje predovšetkým rokom 2002, keď klub získal darom do vlastníctva stolnotenisovú halu na ulici B. Němcovej. Nové kvalitné herné podmienky sa v krátkom čase prejavili postupom družstva dospelých z najvyššej krajskej súťaže do celoštátnej prvej ligy a v r. 2015 postupom medzi slovenskú elitu – extraligy mužov. V prvom ročníku účinkovania sa družstvo umiestnilo na 6. mieste a v uplynulom súťažnom ročníku siahalo na medaily a nakoniec sa umiestnilo na 4. mieste – historicky najlepšom výsledku. O tento úspech sa zaslúžili: Peter Tušim, Lukáš Kostelník, Martin Hruška a Daniel Oráč s koučom Antonom Hajdukom. Celý rad celoslovenských úspechov dosiahli v mládežníckych kategóriách hlavne dvaja súčasní slovenskí juniorskí reprezentanti Daniel Oráč a Samuel Fečo. Takto popri extraligistoch, keď obaja sú už v kádri mužov, robia radosť nielen klubu, ale aj nášmu mestu.

Všetci laureáti sa zapísali do pamätnej knihy mesta, z rúk primátora mesta Jána Ragana si prevzali ďakovný list s kvetinou a prednosta mestského úradu Imrich Kónya im odovzdal vecný dar.
V slávnostnom programe účinkovali: Anna Maťašová zo súkromnej základnej umeleckej školy, členky ZPOZ: Anna Ďuríková, Zuzana Mičejová, Anna Maťašová, Mária Šandorová, Mária Pavolková, žiak základnej umeleckej školy Marián Baran,tanečný pár Vladimír Štecák a Viktória Kopcová, Martina Melkovičová, Martin Buzáš, SOCIETAS CANTICA s dirigentom Štefanom Eperješim. Program moderovali Viera Machková a Alžbeta Madejová.

« späť

« »

Video z podujatia nájdete tu: https://youtu.be/mqTvb-wUkcA

aktualizácia: 25.10.2017 | počet zobrazení: 10 574
Počet návštev od 21.02.2008: 4624830
Počet návštev dnes: 957