Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. 1. 2018

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. 1. 2018

Začiatok roka je vždy spojený s podávaním daňových priznaní k dani z nehnuteľností. Podať daňové priznanie k tejto dani majú povinnosť podať mestu Vranov nad Topľou na referáte daní a poplatkov:

1. vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú záhrady, dvory, stavebné pozemky, orná pôda vyňatá z družstva, ak sa tieto nachádzajú v katastrálnych územiach Vranov nad Topľou a Čemerné), ktorým v priebehu roku 2017 nastala zmena už v podaných daňových priznaniach. Za zmenu sa považuje: predaj, kúpa inej nehnuteľnosti, prevod a prechod nehnuteľností – dar, dedičské konanie ale aj nadstavby a prístavby rodinných domov, v prípade vydaných stavebných povolení v roku 2017 aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely, zmena kultúry pozemku.
2. obyvatelia, ktorí sa v priebehu roku 2017 stali novými vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. Rozhodujúci je vklad do katastra nehnuteľností t. j. do 31.12. 2017.

Upozorňujeme, že pri zániku daňovej povinnosti je potrebné podať čiastkové daňové priznanie k zániku daňovej povinnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti bude daňovníkovi vyrubená pokuta v súlade s platnou právnou úpravou.

Priznanie sú občania povinní doručiť na mestský úrad – referát daní a poplatkov do prízemie č. dverí 55 a 59 do 31.1.2018 . V prípade nedodržania termínu na podanie daňového priznania je správca dane povinný vyrubiť pokutu v súlade s platnou právnou úpravou.

Povinné prílohy k nahliadnutiu:

fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu roku 2017 je potrebné doložiť fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod. V prípade, že nehnuteľnosť vlastní viacero spoluvlastníkov môžu sa dohodnúť na podaní jedného daňového priznania.

Aj v roku 2018 sú poskytované úľavy na dani z nehnuteľností, a to na základe podaného daňového priznania k 31.1.2018.

Zľavu vo výške 30% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie, byty a garáže si môžu uplatniť podaním priznania k dani z nehnuteľnosti občania, vlastníci nehnuteľnosti, v hmotnej núdzi a občania ŤZP a ŤZP s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie alebo slúžia pre motorové vozidlo využívané na ich dopravu. Žiadateľ doloží prílohu – fotokópiu preukazu a rozhodnutia z ÚPSaR, kde bol posúdený zdravotný stav alebo stav hmotnej núdze žiadateľa.

Úľavu taktiež vo výške 30% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie, byty a garáže, si môžu uplatniť občania nad 65 rokov a sú vlastníkmi nehnuteľnosti. Zdravotne ťažko postihnutí občania a občania nad 65 rokov, ktorí si uplatnili úľavu na základe žiadosti už v predchádzajúcich rokoch, nemusia opätovne žiadať o úľavu v roku 2018, pokiaľ im nenastali zmeny v posúdení ich zdravotného stavu alebo sa neukončila platnosť preukazu.

Upozorňujeme, že termín na podanie žiadosti o úľavu na dani z nehnuteľností je do 31.01.2018. Po tomto termíne správca dane nebude žiadosti akceptovať.

Tlačivá je možné vyzdvihnúť u správcu dane alebo sú dostupné na internetovej stránke ministerstva financií. Jednotlivé sadzby podľa schváleného VZN mesta o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou č.155/2015, sú uverejnené na internetovej stránke mesta www.vranov.sk.

Ing. Zuzana Košalková, referát daní a poplatkov, MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 2 671
Počet návštev od 21.02.2008: 4481734
Počet návštev dnes: 590