Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou pristupuje k novému spôsobu vymáhania daňových nedoplatkov zadržaním vodičského preukazu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou pristupuje k novému spôsobu vymáhania daňových nedoplatkov zadržaním vodičského preukazu

Vymáhanie daňových nedoplatkov patrí dlhodobo k prioritám Mesta Vranov nad Topľou. Ide o veľmi náročný a zdĺhavý proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov a často končí neúspešne. V daňových nedoplatkoch sú viazané finančné prostriedky, ktoré prispievajú k zabezpečeniu riadneho fungovania samosprávy a neraz chýbajú v rozpočte mesta.

V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu pri vymáhaní daňových nedoplatkov pristupuje Mesto Vranov nad Topľou k využitiu legislatívej možnosti, ktorú priniesla novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) § 98 ods. 1 písm. i) s účinnosťou od 1. 1. 2020. Ide o mimoriadne efektívny nástroj v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. Od tohto dátumu totiž obce môžu pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či daňový dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote, správca dane doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčame daňovníkom, ktorí si v minulosti nevyzdvihli doručené zásielky od mesta ako správcu daní a poplatkov, či už na pošte, alebo vo svojich elektronických schránkach, aby si skontrolovali, či nemajú pozdĺžnosti voči mestu na miestnych daniach a poplatkoch a vyhli sa tak možnej exekúcii. Túto skutočnosť si môžu overiť na referáte daní a poplatkov na Mestskom úrade vo Vranov nad Topľou. Všetkým daňovým dlžníkom sú pravidelne posielané výzvy, v ktorých je uvedená výška ich nedoplatku. Zároveň vyzývame všetkých daňových dlžníkov, aby aktívne komunikovali a spolupracovali so správcom dane pri hľadaní riešení na likvidáciu, resp. postupné znižovanie daňových nedoplatkov. Mesto Vranov nad Topľou bude naďalej vyvíjať maximálne úsilie na získanie finančných prostriedkov od daňových dlžníkov, aby o možnosti ich využitia neboli ukrátení obyvatelia nášho mesta, ktorí si poctivo plnia záväzky voči mestu.

Referát daní a poplatkov, MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 1 351
Počet návštev od 21.02.2008: 4631190
Počet návštev dnes: 1278