Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou dňa 28. 11. 2019 schválilo rozpočet mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Celkové príjmy a výdavky mesta na rok 2020 sú vo výške 27 988 tisíc eur. Objemovo ide o historicky najvyšší rozpočet mesta Vranov nad Topľou.
Predkladaný rozpočet je o vyše 5 611 tisíc eur vyšší ako schválený rozpočet na rok 2019. Za posledné 3 roky sa rozpočet zvýšil o 7 772 tisíc eur. Najväčšiu časť príjmov, 42,1 %, predstavujú tradične daňové príjmy, nedaňové príjmy predstavujú 10 % z príjmov, transfery sa podieľajú na príjmoch 38,9 percentami.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú finančné prostriedky naplánované na pripravované projekty, investičné akcie a na spolufinancovanie rozvojových projektov financovaných so štátneho rozpočtu v celkovej sume 270 tisíc eur. Ďalšiu významnú sumu, 785 tisíc eur, predstavujú investície v oblasti školstva.
V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na pokračovanie zateplenia budovy Základnej školy Bernolákova, na rekonštrukciu strechy na budove Materskej školy Juh, na opravu sociálnych zariadení v Materskej škole Kukučínova, Okulka a Juh a na zakúpenie vybavenia školských jedální pri základných a materských školách. Poslanci v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky aj na odkúpenie pozemkov, a to vo výške 520 tisíc eur, z toho 500 tisíc eur je krytých vo forme úveru.
Najväčšiu predpokladanú investíciu predstavuje realizácia výstavby novej športovej haly dotovanej zo štátneho rozpočtu sumou 1750 tisíc eur. Finančné prostriedky sú naplánované aj na modernizáciu mestskej tržnice, v sume 286 tisíc eur. Modernizácia je dotovaná sumou 200 tisíc eur zo štátneho rozpočtu, spolufinancovanie mesta je v sume 86 tisíc eur. Vo výdavkoch je naplánované aj obstaranie priemyselnej haly, ktoré je taktiež dofinancované z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 500 tisíc eur, spolufinancovanie mesta je vo výške 162 tisíc eur.
Zároveň, v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu komunikácií, na doplnenie verejného osvetlenia, na obstaranie nových prvkov na detských ihriskách, na opravu strechy a rekonštrukciu spŕch v Plaveckej učebni pri Základnej škole Bernolákova, na obstaranie techniky na zabezpečenie letnej a zimnej údržby mesta a na rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici, na oplotenie cintorínov na Dlhej ulici a v Čemernom. Aj v roku 2020 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na podporu svojpomocných aktivít občanov v sume 10 tisíc eur.
V rámci dotácií z rozpočtu mesta na rok 2020 sú v rozpočte sú vyčlenené prostriedky na poskytnutie dotácií pre športy, ktoré zastrešuje MŠK 106 tisíc eur, pre MFK, a. s. na činnosť futbalového družstva dospelých a mládeže 110 tisíc eur, príspevok na prevádzku futbalových štadiónov na Ulici B. Nemcovej, Rodinnej Oblasti a ostatných ihrísk v meste vo výške 75 tisíc eur. Na podporu tradičných a významných mestských súťaží a turnajov je v rozpočte vyčlenených 7 tisíc eur, pre podporu ostatných športových klubov celkovo 40 tisíc eur.
Rovnako je uvažované s dotáciami do oblasti kultúry, kde na poskytovanie dotácií je vyčlenených 20 tisíc eur a tiež na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora 15 tisíc eur. V sociálnej oblasti je schválená finančná podpora pre charitatívne organizácie pôsobiace na uzemí mesta vo výške 30 tisíc eur.

« späť

aktualizácia: 13.12.2019 | počet zobrazení: 1 947
Počet návštev od 21.02.2008: 4638546
Počet návštev dnes: 412