Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2016 + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2016 + video

Dňa 9. novembra 2016 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou. Tieto ocenenia boli odovzdané osobnostiam za vynikajúce výkony v umeleckej, športovej a verejnoprospešnej činnosti.
video z podujatia: https://youtu.be/NfIyrP37bEs
   K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan, ktorý o.i. povedal: „Dnešný slávnostný deň je tou najvhodnejšou príležitosťou, aby sme upozornili na výnimočných ľudí a ocenili ich. Už niekoľkokrát sme udelili verejné uznania nášho mesta nielen za tvorivé činy a významné úspechy, ale predovšetkým za múdrosť, ľudskosť a nezlomnú vieru ľudí, ktorí boli a sú inšpiráciou pre mnohých ďalších. A tak sa mi žiada teraz citovať slová veľkého vedca i človeka Alberta Einsteina: „Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“ Zdá sa, že v tomto duchu žijú osobnosti, ktoré sú tu medzi nami a o chvíľu predstúpia pred nás, aby si prevzali ocenenia.
Hlboko si cením prácu každého človeka, ktorý svojou usilovnosťou, aktivitou, ale predovšetkým oddanosťou, obetavosťou a trpezlivosťou dokáže „dávať“ iným ľuďom. Dávať časť zo svojho ja.“

Primátor mesta Ing. Ján Ragan svojím rozhodnutím zo dňa 20. 10. 2016 udelil Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou:

Antonovi Ajbenovi
za osobný podiel pri vybudovaní certifikovaného hokejbalového ihriska v meste Vranov nad Topľou, úspešnú reprezentáciu mesta a propagáciu hokejbalu v rámci Slovenska
Milanovi Bujkovi
za celoživotnú funkcionársku činnosť v oblastnom futbalovom zväze
Božene Dončákovej
za kultúrne obohacovanie života seniorov v meste Vranov nad Topľou
Mgr. Anne Gdovinovej
za dlhoročný osobný prínos pri organizácii a moderovaní Hornozemplínskych folklórnych slávností v meste Vranov nad Topľou
RSDr. Jurajovi Jaršinskému
za aktívne vedenie poradného orgánu primátora mesta Rady seniorov a predkladanie podnetných návrhov na vylepšovanie života v meste Vranov nad Topľou
Ing. Anne Liberkovej
za dlhoročné vedenie a spravovanie verejných financií na území mesta Vranov nad Topľou a za nezištnú pomoc CZ ECAV vo Vranove nad Topľou
Mikulášovi Nemešovi
za dlhoročnú aktívnu činnosť v pozícii hráča a trénera v mestskom futbalovom klube

Primátor mesta Ing. Ján Ragan svojím rozhodnutím zo dňa 20. 10. 2016 udeľuje Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou: 

Jozefovi Čechovi

za dlhoročnú humánnu činnosť – 105-násobné darcovstvo krvi

„Ľudský život má pre mňa nevyčísliteľnú hodnotu, pokiaľ ho čo i len kvapka darovanej krvi dokáže zachrániť, prídem ju darovať.“ To sú slová bývalého dlhoročného poslanca mestského zastupiteľstva p. Jozefa Čecha, ktorý sa narodil v r. 1956 v Čemernom. Krv prvýkrát daroval ako 20-ročný, keď si začal uvedomovať dôležitosť tejto tekutiny zachraňujúcej ľudské životy. Viedla ho k tomu výzva nezištne pomáhať, ktorú mal v sebe zakorenenú od detstva a nepretržite ju daruje už 40 rokov. Je držiteľom najvyššieho ocenenia – plakety prof. Kňazovického za viac ako 100-násobné darovanie krvi. V súčasnosti už prekročil hranicu 105 odberov, čo predstavuje 52 litrov krvi. Ak mu to zdravotný stav dovolí, chcel by až do veku 65 rokov pokračovať v tomto úsilí a dosiahnuť métu 120 odberov – 55 litrov krvi. Je hrdý na skutočnosť, že rokmi sa prebojoval za lídra v darovaní tejto vzácnej tekutiny v mestskej časti Čemerné. Ako jej poslanec prispel k zorganizovaniu dôstojných osláv výročia prvej písomnej zmienky o obci Čemerné a k vytvoreniu samostatnej farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné. V súčasnosti pracuje ako správca pretlakovej športovej haly organizačne patriacej pod ZŠ Juh. Vo voľnom čase sa rád a obetavo zapája do verejného diania pri rôznych spomienkových udalostiach a 20 rokov vykonáva funkciu predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v tejto mestskej časti.

MUDr. Márii Faithovej

za zriadenie pracoviska prvej estetickej chirurgie v meste a okrese Vranov nad Topľou

„Najväčšou devízou človeka je zdravie, no odstránenie aj malej chybičky krásy človeku zvýši sebavedomie, psychickú pohodu a to má vplyv na fyzické zdravie. To je moje krédo. Preto svoju prácu robím s láskou a veľkou pokorou.“ To sú slová MUDr. Márie Faithovej, ktorá po absolvovaní štúdia na LF UPJŠ v Košiciach nastúpila pracovať ako prvá žena na chirurgické oddelenie vo Vranove nad Topľou ako sekundárny lekár. Počas tejto práce získala veľa praktických a odborných skúseností, urobila 2 atestácie v odbore chirurgia. Srdce ju ťahalo k estetickej chirurgii, preto absolvovala početné stáže a školenia na klinike plastickej chirurgie v Bratislave – Ružinove. Postupne sa rekonštruovali priestory a vybudovalo sa terajšie pracovisko chirurgickej ambulancie, jednodňovej ambulantnej starostlivosti a estetickej chirurgie, ktoré ako prvé súkromné v našom meste a okrese začalo pracovať v r. 2000 na ulici M. R. Štefánika. Je vybavené najmodernejšou technikou, operačnou sálou s laserovými prístrojmi, aby mohlo pre klientov poskytovať kompletné služby v odbore estetická chirurgia. Pani doktorka Faithová na pracovisku vykonáva všetky zákroky v rámci estetiky. Má bohaté skúsenosti s aplikáciou výplňových materiálov. Spolupracuje so švajčiarskou firmou Teoxan, ktorá je svetovou jedničkou vo výrobe výplňových materiálov. Vo svojej práci stavila na prirodzenú krásu a používa len materiály telu vlastné, nič cudzie, čím jej služby využíva čoraz väčšia klientela. Od r. 2014 patrí pracovisko medzi tých päť na Slovensku, ktoré používa špeciálny celosvetový prístroj na omladenie a lifting bez použitia skalpela. Aby držala krok s novými trendmi, pravidelne sa zúčastňuje školení, praktických cvičení doma aj v zahraničí s tým, že žiadnu novú metódu nezačne na pracovisku používať bez patričného certifikátu na výkon. Je si vedomá faktu, že bez kvalitného, zodpovedného a erudovaného personálu pod vedením vedúcej sestry Lenky Kačmárovej by jej pracovisko nefungovalo na 100 %. Preto hovorí, že je to aj ich zásluha, že dnes patrí medzi ocenených. Poďakovanie za podporu patrí aj jej manželovi.

Bartolomejovi Feníkovi

za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu pri vybudovaní tenisových kurtov a výchovu mladej generácie a dospelých v tenise

Čemerniansky rodák po štúdiách sa v r. 1956 vrátil do svojho rodného mesta a ako aktívny tenisový hráč sa začal intenzívne zaujímať o priestory na vybudovanie tenisových kurtov, ktoré sa mu podarilo zrealizovať na starej ľadovej ploche. Pod hlavičkou TJ Lokomotíva Vranov sa od roku 1957 sa na 3 kurtoch začal hrať vo Vranove tenis, ktoré však boli v r. 1969 zlikvidované kvôli výstavbe zimného štadióna. Nedal sa však odradiť a za výdatnej pomoci vtedajších mestských a okresných orgánov, nadšených brigádnikov z radov škôl a verejnosti, s finančným krytím, ktoré sám vybavil, vybudovalo sa nové tenisové ihrisko, ktoré slúži dodnes na ulici Boženy Němcovej v areáli TJ Masa. Záujem o tenis bol veľký, vznikli mládežnícke družstvá a družstvo dospelých, ktoré viedol ako tréner, ale aj ako funkcionár, základňa hráčov sa utešene rozrastala, aby hrala súťažné zápasy na krajskej úrovni a dosahovala popredné umiestnenia. Pán Feník vykonával funkciu predsedu krajskej stavebnej komisie a bol členom Ústredného výboru zväzu tenisu v Bratislave. V rámci Československa založil v r. 1971 Medzinárodný turnaj seniorov, v rámci ktorého prichádzali na turnaje do Vranova hráči z celej Európy. Turnaj zaznamenal 15 úspešných ročníkov. Sám bol aktívnym tenistom a v kategórii seniorov sa umiestnil na 4. mieste v rámci Československa. Trénersky sa orientoval najmä na deti a mládež, ale viedol aj dospelých často i z okolitých miest, v ktorých pomáhal aj vybudovaním tenisových ihrísk. V r. 1982 bol v bratislavskej redute ocenený ako Najlepší športovec roka. V súčasnosti v dobrej fyzickej kondícii prežíva svoju jeseň života po boku manželky na Staničnej ulici vo Vranove nad Topľou.

Mgr. Helene Kajlovej

za celoživotnú pedagogickú činnosť v meste Vranov nad Topľou a osobný režijný prínos pri tvorbe kultúrnych programov na úseku základného školstva

Po ukončení VŠ pedagogickej UPJŠ v Prešove začínala ako učiteľka v blízkych obciach nášho okresu. Neskôr 10 rokov pôsobila na ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou a od r. 1991 pôsobí na ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou, z toho 15 rokov vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy pre I. stupeň. Počas svojej vyše 40 ročnej pedagogickej práce patrili medzi jej priority poctivá a svedomitá práca. Odmenou jej boli a sú vzdelaní mladí ľudia dobre pripravení pre život. Patrí k pedagógom, ktorá sa rád vzdeláva a svoje poznatky odovzdáva nielen žiakom, ale aj kolegom. Rada prijíma výzvy v podobe nových moderných metód a foriem práce, rôznych inovácií, aktivít a projektov. Odmenou jej snaženia boli úspechy žiakov v matematických, literárno-dramatických okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach. Medzi rad aktivít, ktoré organizovala patria okresné vlastivedné súťaže žiakov 1. stupňa z oblasti vranovského regiónu, okresné prehliadky mimoškolskej činnosti detí z oblasti kultúry, spolupráca s mestom Vranov nad Topľou pri vítaní novonarodených detí do života a organizovanie detských programov v spolupráci s MsDK. Počas pôsobenia na ZŠ Sídlisko II sa usilovala o spoluprácu s rodičmi prezentáciou školy viacerými úspešnými aktivitami – prehliadkami toho najlepšieho, čo škola ponúka v oblasti spevu, tanca, dramatizácie. Všetky sa významne zapísali do sŕdc žiakov, rodičov a verejnosti. Ale aj vydávaním školského časopisu Bifľoško a rôznych buletínov a videoprojekcií o škole. Veľa úsilia vložila do tvorby a realizácie projektov, počnúc jednoduchými rozvíjajúcimi ľudovú slovesnosť, cez dopravné ihrisko až k veľkým pod záštitou MŠ SR a štrukturálnych fondov EÚ, ktorú sú a budú obrovským prínosom pre školu pre jej materiálne zabezpečenie – vybavenie počítačovými učebňami, modernými didaktickými pomôckami a prispeli k vzdelávaniu pedagógov. Pani Kajlová verí, že skutočné hodnoty ešte nevymreli, treba ich len starostlivo chrániť a pestovať.

Mgr. Petrovi Kocákovi

za osobný režijný prínos a vynikajúcu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou umeleckým programom Čierno-Biely Svet doma a v zahraničí

Jedinečné tanečné divadlo pripravili jeho tvorcovia pri príležitosti 45. výročia založenia FS Vranovčan a jeho premiéra uzrela svetlo sveta v októbri 2013. Naštudovanie celistvého diela trvalo členom súboru 3 roky. Projekt/program je spomedzi amatérskych folklórnych súborov jedinečne spracovaný. Za sebou má 35 repríz, 27 000 km, vyše 35 000 divákov a okrem Slovenska sa Vranovčan s ním predstavil v kanadskom Toronte a v írskom Dubline. V predstavení sa objavil autentický tanečný, hudobný a spevácky materiál z archívnych nahrávok z 50. až 80. rokov, či terénnych výskumov v osadách v Zámutove, Petrovanoch, Sečovskej Polianke, Bardejove, Raslaviciach a v ďalších obciach priamo od nositeľov ľudových tradícií. V takmer 110 minútovom tanečnom divadle sa predstavilo vyše 80 účinkujúcich vo vyváženej tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. Dejová línia bola vhodne doplnená obrazovou projekciou. Pod námet, scenár a réžiu sa podpísal umelecký vedúci a choreograf súboru Mgr. Peter Kocák, ktorému osobitne k tomuto jedinečnému počinu blahoželali mnohé známe osobnosti nielen slovenského folklórneho umenia. Dovoľte citovať veľvyslanca SR v Kanade Andreja Drobu: „Predstavenie umeleckého programu Č-BS pred vypredaným hľadiskom Rose theatre v meste Brampton bolo prijaté s mimoriadnym nadšením. Bolo mi cťou prevziať nad týmto podujatím záštitu. Vranovčan už dlhé roky patrí k špičke slovenského folklórneho umenia a mňa nesmierne teší, že aj kanadské publikum malo možnosť spoznať a zažiť majstrovstvo vášho súboru. Vaša návšteva v Kanade výrazným spôsobom prispela k zviditeľneniu Slovenska a k pozitívnej prezentácii našej bohatej a krásnej kultúry.“ Posledná prezentácia Č-BS bude ešte v decembri t. r. vo veľkej komunite Slovákov v srbskej Vojvodine.

PaedDr. Jarmile Kolesárovej

za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, významný podiel na šírení kultúrno-spoločenských aktivít v meste Vranov nad Topľou a úspešné vedenie detí DFS Cifroško v oblasti ľudovej kultúry

Vranovčanka Jarmila Kolesárová po ukončení PF UPJŠ v Prešove v r. 1989 nastúpila do ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou, kde pracuje ako učiteľka I. stupňa. Od začiatku svojej pedagogickej praxe sa venovala žiakom aj v mimoškolskej činnosti, nacvičila množstvo programov, s ktorými sa predstavili nielen na školských akadémiách, ale aj na podujatiach organizovaných mestom. Od r. 1999 nacvičuje detské programy uvádzané pri slávnostnom uvítaní novonarodených detí do života v obradnej sieni. Desiaty rok pracuje v DFS Cifroško pri ZŠ Sídlisko II, kde sa venuje tanečnej a speváckej príprave mladších žiakov a je vedúcou dievčenskej speváckej skupiny. Pod jej vedením získali malí speváci množstvo ocenení v okresných i krajských súťažiach v speve ľudových piesní. Dievčenská spevácka skupina získala v tomto roku na celoštátnej súťažnej prehliadke detského folklóru Vidiečanova Habovka zlaté pásmo.

Mgr. Vojtechovi Lukáčovi

za dlhoročnú podporu telesnej výchovy a športu v meste Vranov nad Topľou

Vranovčan Vojtech Lukáč absolvoval vysokoškolské štúdium v Prešove v odbore telesná výchova a slovenský jazyk. Počas svojej pedagogickej praxe 15 rokov vykonával funkciu zástupcu riaditeľa ZŠ Kukučínova a 13 rokov pracoval ako metodik na Okresnom pedagogickom stredisku vo Vranove nad Topľou. Bol aktívnym hráčom hádzanej a hokeja. Štyri roky vykonával funkciu predsedu Okresného výboru československého zväzu telesnej výchovy vo Vranove nad Topľou. Bol členom pléna zväzu základnej a rekreačnej telesnej výchovy v kraji, na Slovensku a Československu. Ma veľký podiel na vybudovaní športového areálu na ZŠ Kukučínova, pri výstavbe ktorého aktívne zapojil rodičov aj žiakov a areál slúži dodnes. Za svoju dobrovoľnú prácu mu boli udelené štátne vyznamenania: Za vynikajúcu prácu v r. 1975, Za rozvoj východoslovenského kraja v r. 1985 a v r. 1986 Zaslúžilý pracovník rezortu školstva. Je spoluautorom publikácií: 55 rokov hádzanej vo Vranove a Vranovský hokej.

Mgr. Petrovi Novákovi

za významný podiel na rozvoji kultúry v meste Vranov nad Topľou a osobný režijný prínos pri tvorbe kultúrno-spoločenských programov

V oblasti kultúrno-výchovnej práce pôsobí od r. 1984. Vyštudoval kultúrno-výchovnú prácu a pedagogiku, čo sa odráža aj v jeho profesionálnej činnosti. V práci vychádza z vlastných dlhodobých skúseností zo spolupráce s talentovanou mládežou i z vlastnej aktívnej hudobnej, koncertnej a ďalšej kultúrno-výchovnej činnosti. Každoročne sa podpisuje pod scenár a réžiu veľmi úspešného a obľúbeného rozprávkového muzikálu Pesničkový Mikuláš, ktorý v sebe ukrýva stále nové posolstvo, ale i ďalších muzikálov na motívy rozprávok. Je autorom viacerých hudobných výchovno-vzdelávacích programov, o ktoré prejavili záujem školské a kultúrne inštitúcie aj v ďalších slovenských mestách. Pri ich príprave spolupracoval s najlepšími odborníkmi v oblasti drogovej prevencie a výchovy. Stál pri zrode celoslovenských festivalov Zlatý gaštan, Gaštanček a Gospel song, ktoré v súčasnosti nadobúdajú už medzinárodný charakter a zaradili sa medzi tradičné podujatia nášho mesta. Aktívne sa tiež podieľa na príprave a realizácii programov, v ktorých s úspechom účinkujú ľudia s mentálnym či telesným postihnutím. Je tvorcom myšlienky medzinárodného programu Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom, na ktorom participujú umelci zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Srbska.

Vladimírovi Roškovi ml.

za výborné výsledky v naturálnej kulturistike v r. 2016 spojené s úspešnou reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou

Vranovčan Vladimír Roško sa kulturistike aktívne venuje 6 rokov bez trénerského dohľadu či klubovej príslušnosti. V minulom roku sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska v naturálnej kulturistike v Košiciach, kde obsadil nezaujímavé 5. miesto, no nazbieral veľké množstvo skúseností, ktoré naplno uplatnil v tohoročnej sezóne, v ktorej vyhral zlato na každej súťaži, ktorej sa zúčastnil, a to konkrétne: Natural Cup Prešov 2016 (kulturistika muži do 180 cm), Medzinárodné Majstrovstvá v naturálnej kulturistike Košice 2016, Pohárová súťaž Prievidza 2016, Grand Prix Prešov 2016, kde okrem 1. miesta sa stal absolútnym víťazom súťaže. Týmito úspechmi sa mu otvorili dvere aj na zahraničné súťaže, na ktorých by sa v budúcnosti rád zúčastnil a tak úspešne reprezentoval svoje mesto.

Ing. Márii Vagaskej

za dlhoročnú humánnu činnosť – 88-násobné darcovstvo krvi

Rodáčka z Merníka žije už 22 rokov vo Vranove nad Topľou, kde začala aj jej profesionálna kariéra. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala 23 rokov ako ekonómka v už neexistujúcom spoločnom poľnohospodárskom podniku. S týmto zamestnaním sa spája aj začiatok jej darcovstva, keď ju k tejto ušľachtilej činnosti priviedla kolegyňa. Prvé úspešné darovanie vzácnej tekutiny ešte v Humennom ju motivovalo k ďalším odberom už v zriadenej transfúznej stanici vo Vranove. Pravidelné darcovstvo bolo dôvodom, že jej boli udelené plakety prof. Jánskeho od bronzovej po zlatú (1994), diamantovú obdržala v r. 2004 a vyvrcholením bolo udelenie medaily prof. Jána Kňazovického v r. 2012. Štyri roky pracovala v neziskovom sektore na ekonomickom úseku a zároveň vykonávala aj pracovnú asistenciu pre občanov zo zdravotným postihnutím. Práca s hendikepovanými ľuďmi jej usporiadala priority v živote, preto je zdravie na prvom mieste v jej hodnotovom rebríčku. Má rada šport, kultúru, hudbu, spev, pobyt v prírode a k realizácii týchto záľub je zdravie veľmi dôležité. Preto chce i naďalej ničím nenahraditeľnú ľudskú krv s láskou darovať všetkým, ktorí ju potrebujú, pretože darcovstvo sa stalo prirodzenou súčasťou jej života. Sama skromne dodáva: Momenty, keď pomáham, sú spôsobom vďačnosti za to, čo mám.

Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. Petra Pavla Gojdiča

za zachovávanie a rozvoj sakrálneho zborového umenia a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí

Zbor založil v r. 1990 otec František Puci. V súčasnosti má 45 členov a pôsobí pod umeleckým vedením Mgr. Márie Šandorovej pri Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom. V priebehu 26 rokov sa zbor rozrástol a obohatil nielen o nových členov, ale nadobudol aj na umeleckej kvalite. Vydal 2 audionahrávky Chvalite Hospoda, Akatist k Bohorodičke a dva CD nosiče Tebe pojem a V načale bie Slovo, spolupracuje s rozhlasom a televízou Slovenska. Krásu gréckokatolíckych cirkevných piesní prináša svojim spevom do sŕdc ľudí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje umenie prezentoval na mnohých festivaloch a súťažiach v okolitých krajinách. Účinkuje na mnohých významných cirkevných podujatiach celoslovenského charakteru, ako sú: púte v Levoči, Ľutine, Litmanovej, Bratislave, Krakove. K najvýznamnejším patrí Celonárodná púť Slovákov v Ríme v r. 2000, blahorečenie biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorého meno zbor nosí v r. 2001 v Ríme, Celoslovenská cyrilometodská púť na Devíne v r. 2012, Celoslovenská púť gréckokatolíckej cirkvi v Krakove v r. 2013 a mnohé iné slávnosti, kde úspešne reprezentuje celú gréckokatolícku cirkev a mesto Vranov nad Topľou. Pri tejto príležitosti sa nedá nespomenúť množstvo získaných ocenení pre zbor: strieborná medaila v speváckej súťaži duchovnej hudby z Olomouca, 2. a 3. miesto z medzinárodných súťaží cirkevnej piesne v Bialystoku v Poľsku, 3.miesto z medzinárodného festivalu duchovnej hudby v poľskom Kety, zlaté pásmo na 34. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici a mnohé iné ocenenia a vyznamenania. Všetci členovia zboru ďakujú svojim priaznivcom za podporu a povzbudenie v ďalšej činnosti.

Hornozemplínskej knižnici

za dlhoročné kvalitné poskytovanie služieb čitateľom a obohacovanie kultúrneho života v meste mnohými úspešnými aktivitami pre deti, mládež a dospelých

Knižnice sú miestom, kde sa zhromažďuje poznanie ľudstva, kde sa kĺbi intelekt, ľudský um a krása ducha. Knižnice v dnešnej dobe nie sú len miestom požičiavania kníh, umožňujú prístup k informáciám, databázam a informačným technológiám, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou života človeka 21. storočia. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice, má svoju takmer 95-ročnú históriu. Od r. 1986 sídli knižnica v dome kultúry, jej zriaďovateľom je od r. 2002 Prešovský samosprávny kraj. Okrem hlavnej činnosti, ktorou je požičiavanie kníh, uskutoční HzK vo Vranove nad Topľou ročne viac ako 300 podujatí pre všetky vekové kategórie – deti, mládež, dospelých čitateľov a zvlášť pre znevýhodnených používateľov a pre seniorov. Navštevuje ju 4 500 stálych čitateľov, ktorí uskutočnia ročne viac ako stotisíc výpožičiek. V posledných rokoch je úspešná v projektoch, vďaka ktorým nakupuje nové knihy a organizuje podujatia na podporu čítania a vzdelávania. Napriek tomu, že do knižnice prenikla výpočtová technika a klasickú tlačenú knihu chce nahradiť elektronická kniha, návštevnosť stúpa a jej priestory nestačia pokrývať požiadavky čitateľov a návštevníkov. Monitoruje regionálne osobnosti a vydáva ich bibliografie, prezentuje knihy Vranovčanov, zhromažďuje publikácie a periodiká s regionálnym záberom, vzdeláva používateľov všetkých vekových kategórii. Medzi veľmi úspešné projekty patria: Vranovské knihodni, Trénovanie pamäti pre seniorov, Čítačka s písačkou pre deti a mládež, Vzdelávanie používateľov on line svete a ďalšie. HzK je organizátorom viacerých celoslovenských odborných seminárov s medzinárodnou účasťou. Môžeme s radosťou konštatovať, že vranovská knižnica je naozajstným miestom informácií a poznania.

Tanečnému klubu Dyno

za dlhoročné pôsobenie a výchovu mladej generácie v oblasti tanca spojené s úspešnou reprezentáciou mesta Vranov nad Topľou a SR doma a v zahraničí

Počiatky tohto vynikajúceho reprezentanta kultúry nášho mesta siahajú do roku 1984, kedy malý záujmový tanečný krúžok Buratíno pri ZŠ Bernolákova začal nacvičovať svoje prvé choreografie. Od r. 2001 sa verejnosti predstavuje ako Tanečný klub Dyno. Venuje sa hudobno-pohybovej príprave a rozvoju tanečných schopností detí vo veku od 6 do 16 rokov v tanečných disciplínach disco a street dance show. Je členom slovenskej tanečnej organizácie. Od r. 1997 každoročne úspešne reprezentuje naše mesto na majstrovstvách Slovenska a medzinárodných súťažiach. Od r. 2001 na základe svojich vynikajúcich výkonov získal 42 nominácií na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta, z toho získal 29 finálových umiestnení, ktoré mu priniesli 11 medailových umiestnení. Týmto sa zaradil medzi uznávané slovenské kluby. Za roky svojej existencie vychoval mnoho tanečníkov a svoje umenie prezentoval nielen v rámci rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v našom meste, ale aj v okolitých mestách. Pravidelne úspešne účinkuje aj na medzinárodnom tanečnom festivale v Rzeszowe. TK Dyno od začiatku umelecky vedie p. Dana Pelcerová.

Po predstavení sa laureáti zapísali do pamätnej knihy mesta, z rúk primátora mesta Ing. Jána Ragana prevzali ďakovný list s kvetinou a prednosta mestského úradu Ing. Imrich Kónya im odovzdal vecný dar. V slávnostnom programe účinkovali: ZUŠ – Lea Tomašiková a Viera Nemčíková – štvorurčná hra na klavíri a DĽH Šašinka, DFS Cifroško – Hanka Kocáková (spev), Peter Šofranko (akordeón), chlapci-sólisti FS Vranovčan (tanec), speváčky Martina Melkovičová a Katarína Lehončáková,TS Varanovia pri ZŠ S II. Program umeleckým slovom obohatili Viera Machková a Katarína Feniková.

« späť

aktualizácia: 16.12.2016 | počet zobrazení: 4 076
Počet návštev od 21.02.2008: 4478723
Počet návštev dnes: 577