Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Na slovíčko pred zápisom detí do materskej školy

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Na slovíčko pred zápisom detí do materskej školy

   Pomaly nastáva čas, kedy sa každá materská škola pripravuje na zápis detí k nastávajúcemu školskému roku – t.j. k 1.9.2015. Je to však aj čas pre rodičov rozhodnúť sa, či dať dieťa do materskej školy, ktorú školu si vybrať a čo je s tým spojené.
   Vek troch rokov je obdobím, kedy vo väčšine prípadov dieťa prekračuje hranice svojho rodinného kruhu a kedy práve materská škola sa stáva doplnkom rodinnej výchovy. Dieťa dostáva šancu užiť si množstvo úžasných vecí, ktoré sú doma horšie dostupné. Je to príležitosť rozvíjania vzťahov k druhým, schopnosť spolupracovať, formovať svoje vlastnosti – družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, súcit a zároveň príležitosť nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Preto rodičia, ak ste sa rozhodli dať svoje dieťa do materskej školy, ponúkame Vám niekoľko informácií.
   V zmysle legislatívy, je riaditeľka každej MŠ povinná v termíne od 15.02.2015 zve­rejniť miesto a čas podania prihlášky na budove MŠ, na internete, v blízkom okolí, prípadne iným obvyklým spôsobom. Kritéria prijatia určuje riaditeľka podľa vlastných podmienok (§ 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pričom prednostne sú prijímané deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole). Zápis prebieha okrem nižšie uvedených termínov do 15.03.2015, prípadne ak to kapacita MŠ dovolí, aj po tomto termíne. Tri materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov n/T umožňujú aj prijímanie dvojročných detí – MŠ Okulka 21, MŠ Sídlisko 1. mája 68 a MŠ Kukučínova ulica 103.
   Tlačivo žiadosti poskytne riaditeľka vopred, prípadne v čase zápisu s vysvetlením, čo je potrebné k prihláške doložiť. K zápisu je vhodné prísť aj so svojím dieťaťom. Spoločné stretnutie je dôležitým poznaním nielen pre riaditeľku, ale aj samotné dieťa, čo je prvým krokom k príprave na samotný nástup do MŠ. Zápis dáva taktiež priestor na vzájomný rozhovor o profilácii školy, aktivitách, prevádzke, organizácii i samotnej adaptácii dieťaťa. Následne do 30.04.2015 je riaditeľka školy povinná vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.(bližšie informácie www.vranov.sk – Školy a vzdelávanie – Materské školy ).
   Na záver želám veľa múdrosti pre rodičov, ktorí pre svoje dieťa hľadajú to pravé „orechové“.

Materská škola, Okulka 21, Vranov n/T

termín zápisu: od 02.03.2015 do 06.03.2015 v čase od 09.30 h do 14.30 h

Materská škola, Ulica 1.mája 1227, Vranov nad Topľou

termín zápisu: od 16.02.2015 do 19.02.2015 v čase od 08.00 h do 11.00 h

Materská škola, Juh 1051, Vranov nad Topľou

termín zápisu: od 16.02.2015 do 19.02.2015 v čase od 08.00 h do 11.00 h

Materská škola, Sídlisko 1.mája 68, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 04.03.2015 do 06.03.2015 a od 09.03.2015 do 10.03.2015 v čase od 08.00 hod. do 11.30 h a od 13.30 h do 15.00 h

Materská škola, Kukučínova ulica 103, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 04.03.2015 do 06.03.2015 a od 09.03.2015 do 10.03.2015 v čase od 09.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.30 h

Materská škola, Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 09.03.2015 do 13.03.2015 v čase od 10.00 h do 15.00 h

Materská škola, Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 02.03.2015 do 06.03.2015 v čase od 08.00 h do 14.00 h

Materská škola, Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 02.03.2015 do 06.03.2015 v čase od 10.30 h do 14.30 h

PaedDr. B. Jankurová
oddelenie školstva MsÚ Vranov n/T

« späť

aktualizácia: 02.02.2015 | počet zobrazení: 8 294
Počet návštev od 21.02.2008: 4638287
Počet návštev dnes: 153