Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Na slovíčko pred zápisom detí do materskej školy

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Na slovíčko pred zápisom detí do materskej školy

   Pomaly nastáva čas, kedy sa každá materská škola pripravuje na zápis detí k nastávajúcemu školskému roku – t.j. k 1.9.2015. Je to však aj čas pre rodičov rozhodnúť sa, či dať dieťa do materskej školy, ktorú školu si vybrať a čo je s tým spojené.
   Vek troch rokov je obdobím, kedy vo väčšine prípadov dieťa prekračuje hranice svojho rodinného kruhu a kedy práve materská škola sa stáva doplnkom rodinnej výchovy. Dieťa dostáva šancu užiť si množstvo úžasných vecí, ktoré sú doma horšie dostupné. Je to príležitosť rozvíjania vzťahov k druhým, schopnosť spolupracovať, formovať svoje vlastnosti – družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, súcit a zároveň príležitosť nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Preto rodičia, ak ste sa rozhodli dať svoje dieťa do materskej školy, ponúkame Vám niekoľko informácií.
   V zmysle legislatívy, je riaditeľka každej MŠ povinná v termíne od 15.02.2015 zve­rejniť miesto a čas podania prihlášky na budove MŠ, na internete, v blízkom okolí, prípadne iným obvyklým spôsobom. Kritéria prijatia určuje riaditeľka podľa vlastných podmienok (§ 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pričom prednostne sú prijímané deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole). Zápis prebieha okrem nižšie uvedených termínov do 15.03.2015, prípadne ak to kapacita MŠ dovolí, aj po tomto termíne. Tri materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov n/T umožňujú aj prijímanie dvojročných detí – MŠ Okulka 21, MŠ Sídlisko 1. mája 68 a MŠ Kukučínova ulica 103.
   Tlačivo žiadosti poskytne riaditeľka vopred, prípadne v čase zápisu s vysvetlením, čo je potrebné k prihláške doložiť. K zápisu je vhodné prísť aj so svojím dieťaťom. Spoločné stretnutie je dôležitým poznaním nielen pre riaditeľku, ale aj samotné dieťa, čo je prvým krokom k príprave na samotný nástup do MŠ. Zápis dáva taktiež priestor na vzájomný rozhovor o profilácii školy, aktivitách, prevádzke, organizácii i samotnej adaptácii dieťaťa. Následne do 30.04.2015 je riaditeľka školy povinná vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.(bližšie informácie www.vranov.sk – Školy a vzdelávanie – Materské školy ).
   Na záver želám veľa múdrosti pre rodičov, ktorí pre svoje dieťa hľadajú to pravé „orechové“.

Materská škola, Okulka 21, Vranov n/T

termín zápisu: od 02.03.2015 do 06.03.2015 v čase od 09.30 h do 14.30 h

Materská škola, Ulica 1.mája 1227, Vranov nad Topľou

termín zápisu: od 16.02.2015 do 19.02.2015 v čase od 08.00 h do 11.00 h

Materská škola, Juh 1051, Vranov nad Topľou

termín zápisu: od 16.02.2015 do 19.02.2015 v čase od 08.00 h do 11.00 h

Materská škola, Sídlisko 1.mája 68, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 04.03.2015 do 06.03.2015 a od 09.03.2015 do 10.03.2015 v čase od 08.00 hod. do 11.30 h a od 13.30 h do 15.00 h

Materská škola, Kukučínova ulica 103, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 04.03.2015 do 06.03.2015 a od 09.03.2015 do 10.03.2015 v čase od 09.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.30 h

Materská škola, Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 09.03.2015 do 13.03.2015 v čase od 10.00 h do 15.00 h

Materská škola, Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 02.03.2015 do 06.03.2015 v čase od 08.00 h do 14.00 h

Materská škola, Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

Termín zápisu: od 02.03.2015 do 06.03.2015 v čase od 10.30 h do 14.30 h

PaedDr. B. Jankurová
oddelenie školstva MsÚ Vranov n/T

« späť

aktualizácia: 02.02.2015 | počet zobrazení: 7 720
Počet návštev od 21.02.2008: 4388639
Počet návštev dnes: 1082