Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Verejné oceňovanie osobností mesta Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Verejné oceňovanie osobností mesta Vranov nad Topľou

V piatok 23. septembra 2022 sa v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou.
V úvode slávnosti sa k laureátom prihovoril primátor mesta Ján Ragan:
Človek je vtedy človekom, keď nemysliac na svoje problémy pomáha iným. Podelí sa s nimi o svoju dušu a nájde si čas na vľúdne slovo. To, čo človeka krášli, nie je jeho krása, ani bohatstvo, ale ušľachtilá duša. Tá hľadí mu z oka, ozýva sa v jeho hlase a javí sa v každom jeho skutku.
Aj v našom meste žije veľa vzácnych ľudí. Denne sa s nimi stretávame, rozprávame, tešíme sa s nimi a neuvedomujeme si výnimočnosť tých, ktorých krédom sa stala láska k práci, k ľuďom a k životu. Svojou odbornosťou, zanietenosťou a ľudskosťou odovzdávajú veľké posolstvo, spríjemňujú dni všedné, šíria pokoj a lásku. Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch, ale hovoria za nich rozsiahle výsledky v oblasti spoločenskej, sociálnej, zdravotnej či podnikateľskej.
Dnešný slávnostný večer je tou najvhodnejšou príležitosťou, aby sme upozornili na takýchto ľudí a ocenili ich prínos. Toto tradičné podujatie už má 22 rokov. Odovzdávame ocenenia nielen za tvorivé činy a významné úspechy, ale predovšetkým za múdrosť, ľudskosť a nezlomnú vieru ľudí, ktorí sú a boli inšpiráciou pre mnohých. Albert Einsten tvrdil že: „Iba život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to“ a zdá sa, že v tomto duchu žijú osobnosti, ktoré o chvíľu predstúpia pred nás, aby si prevzali ocenenia.
V mene svojom, v mene poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj občanov nášho mesta, vám chcem poďakovať za všetko dobré, čo ste vykonali pre naše mesto, pre našich občanov. Verím, že budete mať ešte veľa príležitostí pre svoje plány a túžby. Pretože človek je už raz taký, večne nespokojný, s túžbou čosi dokázať a s cieľom zanechať po sebe niečo, na čo sa nezabúda. A ak sa mu to podarí, potom si môže povedať – nežil som nadarmo.
Zároveň mi dovoľte popriať vám do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia a ešte mnoho pracovných a osobných úspechov. Želám vám odvahu a vytrvalosť splniť si všetko, čo od života očakávate.


Ocenení sa po prečítaní svojho mena a stručnej charakteristiky prišli podpísať do pamätnej knihy mesta a prevziať ocenenie z rúk primátora mesta. Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia – Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou, Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou, Cenu mesta Vranov nad Topľou, Čestné občianstvo, slávnostné chvíle spríjemnili River band, Mirror Family a operné duo La Strada.

Primátor mesta Ján Ragan svojim rozhodnutím udelil Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou:

Mariánovi Kopkovi

 • za významnú propagáciu mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom vlastných diel výtvarného umenia,

spoločnosti Krava & Company s.r.o.

 • za inovatívny prístup pri výrobe a predaji mäsových výrobkov,

Františkovi Mihaľovi

 • za dlhoročné pôsobenie a vysokú odbornú a kvalitnú prípravu žiakov v prvej súkromnej Autoškole v meste Vranov nad Topľou,

Martinovi Šviderskému

 • za úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou vo futbale doma a v zahraničí,

Jurajovi Salusovi, i.m

 • za aktívnu účasť v spoločenskom a športovom dianí v meste Vranov nad Topľou,

Zariadeniu pre seniorov vo Vranove nad Topľou

 • za obetavý a ľudský prístup k seniorom počas pandémie COVID –19,

Jánovi Lukovi

 • za dlhoročnú humánnu činnosť –115 – násobné darcovstvo krvi.

Primátor mesta Ján Ragan svojim rozhodnutím udelil Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou:

Mgr. Jaroslavovi Kolcunovi

 • za úspešnú prípravu mladých atlétov počas svojej trénerskej kariéry,

MUDr. Dušanovi Hanidžiarovi

 • za rozvoj zdravotníctva v oblasti pneumológie a ftizeológie v meste Vranov nad Topľou,

MUDr. Milanovi Jalčovi

 • za rozvoj zdravotníctva v oblasti ortopédie v meste Vranov nad Topľou,

Vranovskej nemocnici n.o.

 • za mimoriadne a ľudské nasadenie počas pandémie COVID-19,

spoločnosti Ematech, s.r.o.

 • za rozvoj podnikania a vytvorenie prvých pracovných v priemyselnom parku Ferovo.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 207/2021 zo dňa 28.10. 2021 schválilo udelenie Ceny mesta Vranov nad Topľou:

Vilme Krauspeovej

 • za rozvoj a celoživotnú prácu v oblasti kultúrneho a spoločenského ži­vota

Pani Vilma Krauspeová sa narodila v obci Sklené, pri Handlovej v roku 1951. S rodičmi dlho žila pri Žiari nad Hronom, a teda pochádza zo stredného Slovenska. Základnú školu navštevovala v obci Sklené. V rokoch 1959–1970 navštevovala ĽŠU v odbore klavír. Štátnice z nemeckého jazyka vykonala na jazykovej škole v Prahe v roku 1972 a v roku 1974, vykonala štátnicu z jazyka anglického. Strednú knihovnícku školu vyštudovala v odbore Kultúrno-výchovná činnosť v Košiciach. Od roku 1984–1988 študovala dirigovanie pri NOC v Bratislave. Štúdijné pobyty absolvovala v Berlíne a v Nemecku. V rokoch 1976–1994 pôsobila ako vedúca oddelenia záujmovo umeleckej činnosti pri Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou a lektorka jazykových kurzov pri MsDK. V roku 1980 sa s bývalým pánom riaditeľom, pánom Mudroňon, rozhodli vytvoriť spevácky zbor, ktorý bol pôvodne síce dievčenský no postupne sa rozrástol a funguje aj v súčasnosti. V roku 1994 sa stala majiteľkou a zakladateľkou umeleckej agentúry. V roku 1997 začala pôsobiť ako dirigentka ale aj majiteľka a zriaďovateľka SZUŠ vo Vranove nad Topľou. Vedie spevácky zbor Ozvena kde žne medzinárodné úspechy, ale organizuje aj známe Vranovské zborové slávnosti. Pani Vilma Krauspeová je dôležitou osobnosťou vranovského kultúrneho a spoločenského života.

PaedDr. Mariane Lapčákovej, i.m.

 • za rozvoj školstva, kultúrnej činnosti a propagáciu mesta v zahraničí

PaedDr. Mariana Lapčáková sa narodila vo Vranove nad Topľou v roku 1960. Základnú deväťročnú školu od roku 1966 do roku 1975 navštevovala v Davidove a v rokoch 1971–1975 v Sačurove, kde všetky ročníky ukončila s vyznamenaním. V roku 1975, s vyznamenaním ukončila aj Ľudovú školu umenia v odbore husle. Študentkou Gymnázia vo Vranove nad Topľou sa stala v roku 1975–1979 a v roku 1979 sa stala študentkou PdF UPJŠ v Košiciach na pobočke v Prešove kde ukončila kombináciu ruský jazyk-hudobná výchova. Už od prvého ročníka sa pravidelne zúčastňovala súťaží v prednese poézie a prózy, ktoré sa konali najmä ruskom jazyku, kde jej boli udelené diplomy a ocenenia. Bola členkou ženského speváckeho zboru pri katedre HV, členkou husľového komorného súboru a členkou speváckej zložky súboru „Torysa“. Po ukončení VŠ v roku 1984 nastúpila pracovať ako učiteľka ruského jazyka a hudobnej výchovy na Základnú školu na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou. V roku 1989 úspešne vykonala rigoróznu skúšku z teórie vyučovania HV, čím jej bol priznaný titul doktor pedagogiky. Počas svojho pôsobenia v škole bola členkou učiteľského speváckeho zboru, založila školský spevácky zbor, s ktorým absolvovala množstvo vystúpení. Podieľala sa na tvorbe školských akadémií a mimoškolských aktivít. V rokoch 1997– 2000 bola prvou riaditeľkou Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou- T hudobný odbor. Od 1.apríla 2011 začala pôsobiť na Školskom úrade vo Vranove nad Topľou. Počas svojho pôsobenia na Mestskom úrade sa venovala rozvoju medzinárodných vzťahov s našimi družobnými mestami. Bola veľkým prínosom propagácie mesta doma aj v zahraničí.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 207/2021 zo dňa 28.10. 2021 schválilo Čestné občianstvo mesta Vranov nad Topľou:

Dr.h.c. Prof. MUDr. Jánovi Brezovi,DrSc.,

 • za pomoc pacientom – občanom mesta aj blízkeho regiónu

Pán Dr.h.c.Prof. MUDr. Jánovi Brezovi,DrSc., sa narodil v Bratislave. V rokoch 1964–1967 študoval na Strednej všeobecnovzde­lávacej škole v Bratislave . Od roku 1967– 1973 začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje postgraduálne vzdelávanie v odbore urológia I. stupňa ukončil v roku 1976 a II. stupňa v roku 1981. Svoju akademická kariéru začal v roku 1973, ako asistent na Urologickej klinike LFUK v Bratislave. Od roku 1976 pôsobil ako odborný asistent na Urologickej klinike LFUK v Bratislave a v od roka 1980 pôsobil ako štipendista v Svetovej zdravotníckej organizácii Western General Hospital, Edinburgh v Londýne. Od roku 1986 začal pracovať ako výskumný pracovník Department of Urology, University of California San Francisco v USA . Na urologickej klinike v Bratislave pôsobil od roku 1987 ako Docent. V rokoch 1991–1993 pôsobil ako hosťujúci profesor Department of Urology, University of California San Francisco v U.S.A . Ako prodekan pre zahraničné styky na Lekárskej fakulte pôsobil od roku 1997 až do roku 2000. Od roku 1996 až do súčasnosti pracuje ako Profesor urológie a prednosta Urologickej kliniky LFUK v Bratislave. Taktiež je aj Prednosta Katedry urológie na Slovenskej zdravotníckej univerzita. Pán profesor mimoriadne ochotne prijal mnohých pacientov z mesta Vranov nad Topľou s veľmi ťažkými diagnózami, nezriedka aj po nevydarených operáciách, či dlhodobom liečení bez výsledku. Realizoval niekoľko transplantácii obličiek, vážne operácie onkologických nálezov, pomohol k operácii unikátnym gamanožom v Prahe a ďalším zložitým a prakticky veľmi ťažko dostupným zdravotníckym výkonom pre občanov Vranov nad Topľou. Niektorých z nich zbavil bolesti a trápenia, ďalším daroval roky života navyše transplantáciou orgánov, ktoré už vzhľadom na diagnózu a prognózu nedúfali.

Zoznam ocenených a ich charakteristiku pripravila: PhDr. Beáta Bálintová

« späť

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 10 013
Počet návštev od 21.02.2008: 4631272
Počet návštev dnes: 1360