Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2017

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo na svojom včerajšom zasadnutí (1. 12. 2016) schválilo návrh rozpočtu mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Celkové príjmy a výdavky mesta na rok 2017 sú vo výške 18 509,4 tisíc eur.

Hlavnou novinkou budúcoročného rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov v kapitole športu o 150 tisíc eur a to na prevádzku zimného štadióna. Celkovo mesto Vranov nad Topľou v roku 2017 na prevádzku športovísk a na rozvoj športu v meste vyčlenilo vo svojom rozpočte viac 560 tisíc eur.

Aj v roku 2017 mesto podporí svojpomocné aktivity občanov mesta a to sumou 20 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky budú rozdelené pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých miestnych častí. Môžu byť využité na nákup materiálu, ktorý využijú na svojpomocnú úpravu prostredia, v ktorom žijú. Tento druh výdavku predstavuje participáciu občanov na realizácii výdavkov rozpočtu mesta.

V rozpočte pre rok 2017 sú vyčlenené finančné prostriedky aj na na opravu peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta a to vo výške 335 tisíc eur. Naplánovaná je napríklad oprava plochy na Prešovskej ulici, oprava chodníka na Sídlisku II., oprava chodníka na Viničnej ulici a na Ulici generála Svobodu. Na doplnenie vybavenia detských ihrísk novými prvkami a na údržbu ich sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 20 tisíc eur a 100 tisíc eur na rekonštrukciu atletického areálu pri Základnej škole Sídlisko II. V rámci rozvojových programov sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu a zatrávnenie amerického cintorína, rekonštrukciu chodníkov na cintoríne na Mlynskej ulici a na opravu oplotenia na cintoríne na Dlhej ulici v celkovej výške 45 tisíc eur. V budúcoročnom rozpočte sú naplánované finančné prostriedky vo výške 40 tisíc eur na opravu strechy na budove Materskej školy Okulka, 50 tisíc eur na rozšírenie verejného osvetlenia na Kalinčiakovej, Sadovej a Kláštornej ulici, na aktualizáciu svojho územného plánu a jeho digitalizáciu – náklady vo výške 12 tisíc eur, 30 tisíc eur na aktualizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukcie centra mesta 3. etapa a na spoluúčasť v rozvojových programoch z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, 20 tisíc eur na obstaranie techniky na zabezpečenie zimnej údržby.

Aj naďalej hlavnou prioritou mesta je čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Pri spracovávaní a predkladaní projektov sa bude mesto zameriavať na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu tretej etapy centra mesta, znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta (materské školy, mestský úrad, obradná sieň), na realizáciu projektov v sociálnej oblasti, v oblasti cezhraničnej spolupráce, školstva, kultúry, športu, ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta. Mesto svoje priority prispôsobí termínom a obsahu jednotlivých vyhlásených výziev. V uplynulom období mesto Vranov nad Topľou bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Rekonštrukciu Materskej školy Sídlisko 1. mája Vranov nad Topľou“. Realizácia projektu je naplánovaná na jarné mesiace budúceho roka.

« späť

aktualizácia: 16.12.2016 | počet zobrazení: 2 888
Počet návštev od 21.02.2008: 4481736
Počet návštev dnes: 592