Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Reakcia mesta na hodnotenie spoločnosti INEKO

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... »  Reakcia mesta na hodnotenie spoločnosti INEKO

Podľa záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou k 31.12.2012 zos­tatok úverov mesta bez úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavovala 7 145 301,26 €, bez úveru určeného na predfinancovanie projektov predstavoval výšku 4 335 544,45 €, čo je 32,78% zo skutočných bežných príjmov roku 2011, výška dlhu na jedného občana bola 190,87 €. Tieto údaje, t. j. výšku úverového zaťaženia mesta a výšku dlhu na jedného občana potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR a sú uvedené aj v Protokole o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta za rok 2012. Spoločnosť INEKO vo svojom hodnotení uviedla, citujem: „Keďže sa nám takto počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %“. To znamená, že do zadĺženosti mesta rátala aj úver určený na predfinancovanie projektov, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a iné dlhodobé záväzky, ktoré sa do úverovej zaťaženosti mesta podľa § 17 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nerátajú. Mesto v období rokov 2011 – 2012, znížilo záväzky o 2,2mil. eur. Začalo svojpomocne zabezpečovať starostlivosť o zeleň, o letnú – zimnú údržbu, v záujme zníženia svojich záväzkov pozastavilo rozvojové programy a realizovalo iba akcie, ktoré boli spolufinancované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, pri ktorých spolufinancovanie mesta bolo iba 5%. Zmenila sa organizačná štruktúra MsÚ, obmedzili sa výdavky na opravy miestnych komunikácií.

« späť

aktualizácia: 26.08.2013 | počet zobrazení: 13 056
Počet návštev od 21.02.2008: 4624846
Počet návštev dnes: 973