Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

V roku 2020 mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo viaceré investičné projekty

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » V roku 2020 mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo viaceré investičné projekty

Vo štvrtok 28. 1. 2021 primátor mesta Ján Ragan na tlačovej konferencii hodnotil jubilejný rok 2020.

Video nájdete tu: https://youtu.be/UxUg5s5Xx8w

Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Uplynulý rok sme realizovali hlavne investičné akcie podporené Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jedným z takýchto projektov bola výstavba haly v PP Ferovo. Táto oceľová stavba je rozdelená na administratívnu a výrobnú časť objektu. Administratívna časť prevádzky je rozdelená do 2 nadzemných podlaží a tejto časti sú umiestnené šatne, sprchy, toalety pre mužov, ženy, osoby so zníženou schopnosťou pohybu, pre administratívu, ekonomát, kancelárie a vstupný vestibul so schodiskom. Výrobná časť prevádzky sústredená v druhom až desiatom trakte oceľovej haly orientovanej smerom na sever.

Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo bola spolufinancovaná zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 548/2019 – Vytvorenie priestorov na vstup investorov do priemyselného parku FEROVO a zvýšenie zamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou vo výške 500 000 eur. Mesto z vlastných finančných prostriedkov do výstavby haly preinvestovalo približne 160 000 eur.

Rekonštrukcia tržnice

Jej hlavným cieľom bolo vytvorenie dôstojných podmienok pre predajcov – poľnohospodárov a samostatne hospodáriacich roľníkov z nášho regiónu, podpora regionálnej produkcie (predaj priesad, zeleniny, ovocia, včelích produktov, mliečnych výrobkov, ovocných štiav a pod.) a podpora zamestnanosti v meste a okrese Vranov nad Topľou. Zároveň občania mesta a okresu Vranov nad Topľou majú možnosť nakúpiť si v dôstojných, pekných priestoroch modernizovanej mestskej tržnice. V rámci modernizácie bol upravený celkový vzhľad tržnice, zrealizované napojenie na dažďovú, splaškovú kanalizáciu a na verejný vodovod, vymenené a zmodernizované boli toalety, elektrické rozvody, vymenené boli drevené múry na predajných bunkách, ktoré boli zateplené, opravené boli spevnené plochy a pre návštevníkov tržnice boli vytvorené nové parkovacie miesta. Okrem 16 predajných stolov sú v priestore tržnice samostatné predajne s celoročnou prevádzkou.

Modernizácia Mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou je financovaná z finančných prostriedkov štátu vyčlenených v rámci akčného plánu vo výške 200 000 eur. Mesto Vranov nad Topľou z vlastných prostriedkov do tejto modernizácie preinvestuje 87 520 eur.

Stavebné povolenie na stavbu Tržnica vo Vranove nad Topľou bolo vydané Mestským národným výborom v roku 1984, postavená bola v akcii Z za 326 901 vtedy československých korún. Posledná komplexná rekonštrukcia bola zrealizovaná v roku 1998, a to Mestským podnikom služieb v hodnote približne 400 000 sloven­ských korún.

Oprava miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch

Koncom novembra mesto Vranov nad Topľou ukončilo opravu chodníkov, miestnych komunikácií a spevnených plôch. Celkovo bola zrealizovaná oprava 15 komunikácií v celkovom rozsahu 10 633,70 m2. V rámci opráv bolo zrealizované čiastočné odstránenie asfaltového, resp. betónového krytu, očistenie povrchu krytu, vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií, odstránenie pôvodných – poškodených a osadenie nových obrubníkov, vrátane úpravy miesta medzi obrubníkom a vozovkou, výšková úprava uličných vpústí, poklopov a šácht. Nanesený bol živičný spojovací postrek z cestného asfaltu, uložené nové živičné vrstvy asfaltového betónu a vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu.
Zrealizované boli tieto opravy:
1. oprava spevnenej plochy na Mlynskej ulici pri BD 1484,
2. rozšírenie existujúcej komunikácie na Dubníku,
3. oprava spevnených plôch medzi BD 1512 – 1516 na Dubníku,
4. oprava komunikácie na Sídlisku I za BD 985,
5. oprava chodníka na Sídl. 1. mája od Materskej školy po Hviezdoslavovu ulicu,
6. oprava komunikácie pri BD 973 na Sídl. I. – vstup do sídliska,
7. oprava prístupového chodníka s opravou schodov pred BD „I“ na Sídlisku 1. mája,
8. oprava komunikácie a parkoviska za BD 1063 na Juhu,
9. oprava chodníka na Juhu
10. oprava parkoviska pred BD 824 na Lúčnej,
11. oprava chodníka na Domašskej ulici – od hlavnej križovatky po Podhrunskú ulicu,
12. oprava komunikácia na Jarnej ulici od križovatky po rodinný dom č. 389,
13. oprava komunikácie na Opálovej ulici,
14. oprava komunikácie na Slánskej ulici,
15. oprava komunikácie na Veternej ulici.

Do opráv ciest, chodníkov a parkovacích plôch celkovo zo svojho rozpočtu bolo preinvestovaných približne 215 000 eur.

Dobudovanie symbolickej prezentácie zaniknutého kostola

V roku 2020 bol zrealizovaný projekt „Symbolická prezentácia kostola – dobudovanie“ symbolickej prezentácie zaniknutého Kostola sv. Štefana. V rámci projektu bol k existujúcej symbolickej prezentácii, ktorá bola osadená počas rekonštrukcie 3. etapy centra mesta, dobudované nové časti, a to apsida a sakristia. Na ich dobudovanie bol využitý miestny lomový hrubo opracovaný kameň osadený vo vápenno-cementovom podklade. Presná poloha dobudovania nových častí prezentácie kostola bola určená na základe vykonaného prieskumu, ktorý počas rekonštrukcie mesta urobil Krajský pamiatkový úrad Prešov. Súčasťou dobudovania prezentácie bolo aj osadenie dreveného dubového kríža, ktorý symbolicky pripomína, že na danom mieste pôvodne stál katolícky chrám.

Tento projekt bol podporený z rozpočtu PSK vo výške 10 000 eur. Celkovo bolo preinvestovaných 15 000 eur.

Zrealizované opravy v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou

Ešte v letnom období bola zrealizovaná prvá časť rekonštrukcie Materskej školy Okulka, a to zadných pavilónov budovy. V rámci nej bola zrealizovaná demontáž copilotových stien a ich následné čiastočné zamurovanie s osadením menších okien, výmena časti okapového chodníka, úprava vyrovnávacích schodov k vstupom do budovy a zateplenie zadných pavilónov budovy, a to minerálnou vlnou, vrátane zateplenia sokla polystyrénom a silikónovou omietkou. Zároveň boli vymenené protipožiarne rebríky, vetriace mreže, zvod bleskozvodu, vymenené exteriérové svietidlá, okenné parapety, upravené atiky plochej strechy o hrúbku zateplenia.

Rekonštrukcia materskej školy bola prefinancovaná zo zdrojov poskytnutých z účelovej dotácie Ministerstva financií SR, a to vo výške 90 000 eur. Celkovo do rekonštrukcie bude preinvestovaných približne 95 000 eur. K čiastočnej rekonštrukcii mesto pristúpilo z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie (pandémia ochorenia COVID 19) a na základe prijatých úsporných opatrení, ktoré prijalo z dôvodu jej vyhlásenia.

V tejto materskej škole bola v závere roka zrealizovaná oprava sociálnych zariadení, a to 5 šatní, 5 umyvární pre deti a 1 toaliet pre učiteľky. Oprava pozostávala z odstránenia starých obkladov a dlažieb, z demontáže pôvodnej sanity a radiátorov, z dodávky a inštalácie príslušenstva a súvisiacich prác, realizácie nových dlažieb a obkladov, montáže novej sanity, radiátorov a deliacich sanitárnych priečok k toaletám. Osadené boli sadrokartónové kapotáže, zrealizované vodoinštalačné práce, elektroinštalácie práce vrátane revízií. Súčasťou opravy boli aj povrchové úpravy, olejové nátery, nátery radiátorov a potrubí a maľby stien. Celkovo do opravy sociálnych zariadení bolo preinvestovaných približne 65 000 eur.

Realizované stavebné práce boli aj na Materskej škole Juh. Začali ešte v septembri, a to kompletnou výmenou povlakovej krytiny strechy na celej budove materskej školy so zateplením. Časť strechy nad spojovacou chodbou bola z plochej upravená na pultovú. V rámci rekonštrukcie bolo zrealizované rozšírenie atiky strechy o zateplenie a nové jej nové oplechovanie. Osadený bol aj nový bleskozvod.

Predmetná rekonštrukcia strechy bola prefinancovaná z poskytnutých regionálnych príspevkov z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, a to vo výške 95 500 eur.

V tomto období postupne ukončujeme zateplenie stien budovy tejto materskej školy, a to minerálnou vlnou. Súčasťou zateplenia je aj osadenie vonkajších hliníkových parapiet k už vymeneným oknám. Na túto druhú časť rekonštrukcie materskej školy sme požiadali o regionálny príspevok vo výške 84 246 eur Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Celkovo bude to zateplenia budovy preinvestovaných približne 102 000 eur.

Uplynulý rok sme začali realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“, na ktorý máme schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.
Realizáciou projektu:
1, zvýšime kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí.
2, zvýšime energetickú hospodárnosť 2 pavilónov, a to pavilónu B1, E, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností – zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a s výmeny osvetlenia vnútorných priestorov.
3, zrealizujeme stavebno – technickú úpravu areálu MŠ, výstavba detského ihriska.
Celkovo do rekonštrukcie Materskej školy Kukučínova, ktorá bude financovaná z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, bude preinvestovaných 419 000 eur.

V tejto materskej škole boli na základe uzavretej darovacej zmluvy zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení, umyvární a šatní. Uvedené práce vykonali zamestnanci súkromnej firmy, ktorí majú oprávnenie vykonávať obkladačské a vodárenské práce. Na rekonštrukciu boli použité certifikované materiály, WC, umývadlá, batérie, obkladačky, protišmykové dlaždice. Rekonštrukcia týchto zariadení bude pokračovať v jarných mesiacoch, a to rekonštrukciou umyvárne, sociálnych zariadení a šatne v jednej triede. Hodnota tohto sponzorského daru je vo výške približne 30 000 eur.

Zrealizované opravy na budove Plaveckej učebne pri Základnej škole Bernolákova

Z dôvodu zvetralej, popraskanej a na viacerých miestach pretekajúcej strechy na tejto budove, bola uplynulý rok v letných mesiacoch zrealizovaná oprava a zateplenie strechy na plaveckej učebni pri Základnej škole Bernolákova o celkovej výmere 825,12 m2 . Oprava strechy pozostávala z jej očistenia od hrubých nečistôt, z opravy a vyrovnanie nerovnosti strechy, uloženia ochrannej textílie, zateplenia polystyrénom o hrúbke 60 milimetrov, uloženia povlakovej vrchnej krytiny natavením, výmeny existujúceho oplechovania, opravy odvodnenia strechy, demontáže a montáže bleskozvodu. Do opravy strechy na plaveckej učebni mesto celkovo preinvestovalo približne 30 000 eur.

V závere roka bola ukončená oprava sociálnych zariadení (WC muži, WC ženy, WC dievčatá, WC chlapci, WC učitelia), spŕch (učitelia 2 x, chlapci, dievčatá), oprava chodby a miestnosti prvej pomoci. Práce pozostávali z búracích prác, z výmeny existujúcich dlažieb, obkladov, vrátane dodávky a inštalácie novej sanity a príslušenstva a súvisiacich prác, vodoinštalačných prác, elektroinštalačných prác. Súčasťou zákazky sú povrchové úpravy stien omietkou, nátery radiátorov a potrubí a maľby stien. Celkovo do tejto opravy mesto preinvestovalo približne 26 000 eur.

« späť

aktualizácia: 19.02.2021 | počet zobrazení: 6 175
Počet návštev od 21.02.2008: 4624842
Počet návštev dnes: 969