Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Centrum podpory regionálneho rozvoja pripravilo školenie k aktuálnym a plánovaným výzvam

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Centrum podpory regionálneho rozvoja pripravilo školenie k aktuálnym a plánovaným výzvam

Dňa 19. 12. 2017 sa na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou sa za účasti zástupcov Informačno – poradenského centra PhDr.Adriány Bezdeňovej a Mgr. Kamila Štoffa uskutočnilo školenie k aktuálnym a plánovaným výzvam EŠIF a k čerpaniu regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou. Školenie zorganizovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF v Prešovskom kraji.

Centrum podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou vzniklo ako oddelenie Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a funguje s troma zamestnancami od marca 2017. Hlavnou funkciou je metodicky usmerňovať a kontrolovať projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP), je prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia RR, SRR) a sú sekretariátom „malej“ rady okresu.

Miestna samospráva, ale i právnické osoby a neziskové organizácie v 100 % vlastníctve obcí má v súčasnom období možnosť podať žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. Projekt musí byť zahrnutý (vo forme projektového zámeru) v schválenom akčnom pláne príslušného najmenej rozvinutého okresu.

V súčasnosti sa v schválenom Akčnom pláne nenachádzajú niektoré projektové zámery zamerané na predmetné projekty, preto Centrum podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou vyzýva potenciálnych žiadateľov, aby predložili Centru podpory regionálneho rozvoja elektronicky na adresu kristina.halkova@vranov.sk svoj projektový zámer so žiadosťou o zaradenie do Akčného plánu Vranov nad Topľou na predpísanom formulári, ktorý si môžete stiahnuť v rámci výzvy do 31.1.2018. Pre malé a stredné podniky sú v súčasnom období otvorené výzvy v rámci Operačného programu výskum a inovácie zamerané na rozvoj malých a stredných podnikov v rámci tvorby nového resp. inovovaného produktu alebo inovácie produkčného procesu.

Zároveň je možnosť pre malé a stredné podniky žiadať nenávratný finančný príspevok na Zabezpečenie energetických auditov v MSP a na implementáciu opatrení z energetických auditov (rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti , rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov a iné.)

Ing. Zuzana Zemčáková

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 2 572
Počet návštev od 21.02.2008: 4478727
Počet návštev dnes: 581