« späť
Samospráva

Samospráva


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 18
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Štatút, symboly a organizačná štruktúra mesta

Štatút mesta Vranov nad Topľou je základný dokument mesta, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť mesta Vranov nad Topľou, pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora mesta a orgánov samosprávy, práva a povinnosti občanov, základné zásady hospodárenia mesta, používanie symbolov mesta a udeľovanie ocenení mesta.

Štatút mesta (PDF; 141,2 kB)

Výpis zo štatistického registra organizácií

Symboly mesta Vranov nad Topľou

Erb Vranov Vlajka Vranov

Erb mesta zobrazuje zlatého leva ozbrojeného striebornou šabľou, vyrastajúceho zo zlatej koruny v modrom štíte.

Vlajku mesta tvorí päť pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky vo farbách striedavo modrej a žltej. Pomer strán je 2:3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny dĺžky listu vlajky.

Právo používať mestské symboly je výsadou mesta a jeho orgánov. Ak ich chce použiť ktorýkoľvek iný subjekt, musí o to požiadať mestské zastupiteľstvo.

Organizačná štruktúra Mesta Vranov nad Topľou

Organizačná štruktúra Mesta Vranov nad Topľou (PDF; 187,6 kB)

aktualizácia: 05.10.2015 | počet zobrazení: 55567

Primátor mesta

Primátorom mesta Vranov nad Topľou od roku 2010 je Ing. Ján Ragan

aktualizácia: 28.12.2018 | počet zobrazení: 91258

Zástupcovia primátora

Funkcie zástupcov primátora mesta Vranov nad Topľou vo volebnom období 2018 – 2022 vykonávajú Ing. Milan Tkáč a Ing. Dušan Molek

aktualizácia: 30.07.2019 | počet zobrazení: 48731

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.

aktualizácia: 10.06.2020 | počet zobrazení: 68007

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva je štyri roky.

aktualizácia: 15.10.2019 | počet zobrazení: 113866

Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prijíma hlasovaním uznesenia, ktorých výkon zabezpečuje mestský úrad a ďalšie orgány mesta.

Plán zasadnutí MsZ a MsR na najbližšie obdobie (PDF; 12,2 kB)

aktualizácia: 06.05.2020 | počet zobrazení: 79252

Zápisnice z MsR

aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 6918

Mestský úrad

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Vykonáva nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutia primátora a uznesenia mestskej rady. Administratívne a organizačne zabezpečuje výkon služieb pre obyvateľov mesta podľa príslušných zákonov.

aktualizácia: 28.10.2016 | počet zobrazení: 164368

Mestská polícia

Výkon rozhodnutí primátora podľa Zákona o obecnom zriadení uskutočňuje mestská polícia. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov…

aktualizácia: 13.04.2018 | počet zobrazení: 78725

Mestské organizácie

aktualizácia: 10.01.2011 | počet zobrazení: 100470

Články 1 - 10 / 18
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3334821
Počet návštev dnes: 193
fb