Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Informácia o finančnom dopade prijatých vládnych opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Informácia o finančnom dopade prijatých vládnych opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Informácia o opatreniach V rámci stredajšieho rokovania mestského zastupiteľstva bola poslancom podaná ústna informácia o finančnom dopade prijatých vládnych opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou.
V rámci nej boli poslanci informovaní o možnom výpadku príjmov v rozpočte mesta pre rok 2020, ktorý je vo výške približne 820 000 eur. Pri odhade tejto sumy sa vychádzalo jednak zo strednodobej prognózy, ktorú dňa 23. apríla 2020 vydal Výbor pre daňové prognózy, ako aj z predpokladaného poklesu miestnych daní a iných príjmov za obdobie 3 mesiacov trvania mimoriadnej situácie. Táto suma nemusí byť konečná, ovplyvniť ju môže aj znížené inkaso miestnych daní, poplatku za odpad, prípadne znížené príjmy z prenájmov.
Z tohto dôvodu primátor mesta Ján Ragan dňa 24. 3. 2020 vydal interné usmernenie, v ktorom vedúcim oddelení a zamestnancom mestského úradu zodpovedným za čerpanie rozpočtu až do odvolania odporučil dôsledne zvážiť všetky výdavky a zároveň odporučil nerealizovať verejné obstarávania, zmluvy, objednávky na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné. Zároveň v rámci opatrení boli vyzvané aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k maximálnemu šetreniu výdavkov, k realizovaniu len najnevyhnutnejších nákupov a k šetreniu energií.
V rámci úsporných opatrení sa zároveň predpokladá, že nebudú zrealizované viaceré naplánované investičné akcie, ako napríklad oprava komunikácií v meste Vranov nad Topľou, oprava sociálnych zariadení v materských školách, oprava sociálnych zariadení v Plaveckej učebni pri Základnej škole na Bernolákovej ulici, výmena okien v budove obradnej siene a v budove Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, oprava a modernizácia cintorínov na území mesta. Pozastavené sú výdavky určené na vybavenie školských jedální, na podporu prioritných športov v meste, na podporu školských klubov, na podporu kultúrnych aktivít a podujatí, na podporu propagácie a prezentácie mesta, na podporu svojpomocných aktivít občanov a podobne. Nerealizovanie týchto výdavkoch by mohlo priniesť zníženie bežných a kapitálových výdavkov približne o 1 milión eur.
Dňa 28. 4. 2020 bola táto informácia prerokovaná aj na úrovni finančnej komisie, ktorej členovia sa zhodli, že podľa dĺžky trvania mimoriadnej situácie a očakávaných opatrení vlády na jej riešenie, mesto pristúpi aj k ďalším úsporným opatreniam. Tie sa budú týkať aj iných oblastí rozpočtu mesta a tiež aj organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Následne bude prijatá aj úprava rozpočtu na rok 2020, pričom je predpoklad, že väčšina výdavkov na tovary a služby, ktoré sú navrhnuté na zníženie v rámci úsporných opatrení, budú zaradené do rozpočtu na rok 2021.

« späť

aktualizácia: 07.07.2020 | počet zobrazení: 1 767
Počet návštev od 21.02.2008: 4625645
Počet návštev dnes: 512