Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Reakcia na článok: Mesto Vranov konalo v rozpore so zákonom.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Reakcia na článok: Mesto Vranov konalo v rozpore so zákonom.

V 42. čísle Vranovských novín bol uverejnený článok pod názvom „Mesto konalo v rozpore so zákonom“, v ktorom autor Ladislav Krivda v popise pod uverejnenou fotografiou uviedol: Primátor Ragan presadil v MsZ 50 tisíc eur na opravu domu, v ktorom býva, a zákazku zrealizoval bez verejného obstarávania.

Je treba pripomenúť autorovi článku ( možno na to už zabudol, možno to neuviedol zámerne či účelovo), že tejto investičnej akcii sa už raz venoval a to v roku 2013. Vtedy mu bolo mestom poskytnuté jednoznačné písomné stanovisko v tomto znení: „Na základe požiadavky občanov bývajúcich v centre mesta, poslanci tejto mestskej časti navrhli do rozpočtu mesta stavebnú úpravu fasád nebytových priestorov bytového domu s. č. 969 na Námestí slobody. V tomto prípade ide o opravu nebytových priestorov výlučne vo vlastníctve mesta, rovnako ako v prípade opráv fasády v bytovom dome s. č. 999. Mesto bude rokovať s podnikateľmi – nájomníkmi z týchto nebytových priestorov o združení prostriedkov na výmenu okenných výplní v tých priestoroch, kde výmena nebola vykonaná.“

Je teda nepochybné, že túto opravu si „nepresadil“ primátor mesta, ale vyžiadali si ju obyvatelia mestskej časti a  autor článku o tom mal informáciu. Žiadosť o opravu fasády je zaznamenaná aj v zápisnici zo zasadania výboru mestskej časti, ktorý zároveň prijal uznesenie: „Výbor mestskej časti Centrum žiada primátora o zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rekonštrukciu bytového domu č. 969, jeho obchodnej časti v rozsahu a spôsobom ako je rekonštruovaný dom s. č. 999.“ Zákazka sa realizovala verejným obstarávaním a ani úrad pre verejné obstarávanie pri kontrole, ktorá je spomínaná v predmetnom článku neskonštatoval, že nebolo zrealizované verejné obstarávanie. Autor článku o oprave bytového domu dezinformuje verejnosť a považujeme to aj za invektívu autora voči primátorovi mesta, ktorá zvíťazila nad objektivitou, ktorá je základným pilierom novinárskej práce.

Na margo článku a uverejneného stanoviska odboru kontrolu úradu pre verejné obstarávanie je potrebné uviesť, že mesto Vranov nad Topľou ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupovalo tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného obstarávania, a to princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti. Pri pretraktovaných zákazkách sa postupovalo obvykle, v súlade s metodickými usmerneniami úradu pre verejné obstarávanie a školeniami úradu pre verejné obstarávanie, ktorých sa zamestnanci mesta zúčastnili a v dobrej viere, že sa koná v súlade so zákonom. Takýmto spôsobom realizovali verejné obstarávanie aj iné mestá a obce, nebolo im však vytknuté porušenie zákona.

Verejné obstarávanie je zložitá a nejednoznačná problematika. Stáva sa, že po realizácii verejného obstarávania sa zmenia výklady, metodika alebo prax obstarávania a tieto skutočnosti majú vplyv na posudzovanie a kontrolu obstarávania napriek tomu, že ich verejný obstarávateľ nemôže vopred predvídať. Kontrolné zistenia úradu pre verejné obstarávanie mesto Vranov nad Topľou zobralo na vedomie a má za to, že aj napriek výsledkom kontroly v procese verejného obstarávania postupovalo v súlade so zákonom. Aj ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú problematike verejného obstarávania a sú odborníkmi v tejto oblasti sa nestotožňujú s výsledkami kontroly úradu pre verejné obstarávanie.

« späť

aktualizácia: 18.01.2016 | počet zobrazení: 4 484
Počet návštev od 21.02.2008: 4632738
Počet návštev dnes: 1353