Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2018

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo na svojom dnešnom zasadnutí (29. 11. 2017) schválilo návrh rozpočtu mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Celkové príjmy a výdavky mesta pre rok 2018 sú vo výške 21 340 tisíc eur.
Dôležitejším prvkom rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov na rozvojové programy mesta, a to na projekt rekonštrukcie centra mesta – 3. etapa a na výstavbu Domu ľudových tradícií v Čemernom celkovo vo výške viac ako 1 milión eur, na spolufinancovanie projektov na základe vyhlásených výziev a na spolufinancovanie rozvojových programov mesto o 231 tisíc eur.
V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky aj ďalšie investičné projekty, a to na opravu havarijného stavu obradnej siene, na cintorínske a pohrebné služby (dokončenie oplotenia cintorína na Dlhej ulici a Tehelnej ulici, na prípravu hrobových miest cintoríny na Dlhej ulici a Cintorínskej ulici, na opravu chodníkov a výmenu okien na cintoríne na Dlhej ulici), na renováciu povrchu pretlakovej športovej haly pri Základnej škole Juh, na výmenu kotolne na Základnej škole Lúčna, na kompletizáciu vybavenia kotolne a na zateplenie budovy telocvične na Základnej škole Kukučínova a na opravu strechy Centra voľného času vo Vranove nad Topľou, a to v celkovej výške 385 tisíc eur. Na rozšírenie verejného osvetlenia je vyčlenených 10 tisíc eur, 65 tisíc eur je určených na obstaranie techniky na zabezpečenie letnej a zimnej údržby, na opravu detských ihrísk a športovísk 15 tisíc eur a na doplnenie a výstavbu detských ihrísk a športovísk je vyčlenených 15 tisíc eur.
Zároveň v rozpočte je vyčlenených 20 tisíc eur na podporu charitatívnych, sociálnych a humanitárnych aktivít v meste. O tento príspevok budú môcť požiadať charitatívne organizácie pôsobiace na území mesta Vranov nad Topľou. Aj v roku 2018 mesto podporí svojpomocné aktivity občanov, a to sumou 20 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky budú rozdelené pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých miestnych častí. Môžu byť využité na nákup materiálu, ktorý využijú na svojpomocnú úpravu prostredia, v ktorom žijú. Tento druh výdavku predstavuje participáciu občanov na realizácii výdavkov rozpočtu mesta. Už tradične v rozpočte pre rok 2018 sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta, a to vo výške 235 tisíc eur a finančné prostriedky na dotácie pre Mestský športový klub a pre Mestský futbalový klub, a.s., vo výške 212 tisíc eur a na prevádzkové náklady zimného štadióna 150 tisíc eur.

Aj naďalej hlavnou prioritou mesta je čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Pri spracovávaní a predkladaní projektov sa bude mesto zameriavať na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta (materské školy, obradná sieň), na realizáciu projektov v sociálnej oblasti, v oblasti cezhraničnej spolupráce, školstva, kultúry, športu, ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta. Mesto svoje priority prispôsobí termínom a obsahu jednotlivých vyhlásených výziev.

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 2 644
Počet návštev od 21.02.2008: 4632770
Počet návštev dnes: 1385