Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Poslanci schválili úpravu rozpočtu mesta na rok 2020

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili úpravu rozpočtu mesta na rok 2020

Vo štvrtok 25. 6. 2020 poslanci mestského zastupiteľstva schválili úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020. Táto úprava bola na rokovanie zastupiteľstva predložená z dôvodu očakávaného poklesu príjmu z podielovej dane na základe zverejnenej prognózy Ministerstva financií SR a odhadu vývoja výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020, s poklesom hrubého domáceho produktu v súvislosti s negatívnymi dopadmi pandémie Covid-19, z dôvodu usporiadania zostatku finančných prostriedkov mesta a použitia zostatku finančných operácií rozpočtu mesta vychádzajúcich zo záverečného účtu mesta za rok 2019, z dôvodu čerpania OČR a nemocenského, z dôvodu zvýšených výdavkov na zabezpečenie prevádzky mestského úradu a zariadení mesta v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v súvislosti s prijatím bezpečnostných a ochranných opatrení pred šíriacim sa koronavírusom a z dôvodu aktualizovaných požiadaviek správcov rozpočtových prostriedkov.
Podľa zverejnených informácií je predpoklad, že celkové príjmy mesta Vranov nad Topľou budú nižšie o 1 1447 300 eur. Čo sa týka bežných príjmov je očakávaný pokles príjmu z dane z príjmov fyzických osôb a to vo výške 848 600 €, z daní za špecifické služby, ako napríklad za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, je predpokladaný výpadok vo výške 14 100 €, z prenajatých bytov, budov, garáží, a to z dôvodu odpustenia časti nájmu (50%) nájomcom nebytových priestorov v zmysle zákona č. 155/2020, a to vo výške 4 800 €.
Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, v rámci úpravy finančné prostriedky sú v schválenej úprave krátené takmer vo všetkých kapitolách rozpočtu, a to napríklad v kapitole Správa a údržba ciest o 82 000 €, v kapitole Rozvoj obcí o 150 500€, v kapitole Ostatné kultúrne služby o 95 000 €, v kapitole Rekreačné a športové služby o 80 000 €, v kapitole Obradné siene a spoločenské služby 28 000 €, kapitola Príspevky neštátnym subjektom 15 000 €, kapitola Všeobecné verejné služby o 30 100 €.
V rámci rokovania schválili použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou a to vo výške 11 500 € na stabilizáciu podložia pod halou v priemyselnom parku Ferovo a zároveň prijalo návrh na prijatie návratného zdroja financovania v roku 2020 (kontokorentného úveru) vo výške 300 000,00 €, ktorý má byť použitý na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zároveň požiadali o stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k prijatiu tohto kontokorentné­ho úveru.

« späť

aktualizácia: 07.07.2020 | počet zobrazení: 1 129
Počet návštev od 21.02.2008: 4383336
Počet návštev dnes: 731