Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

"Zaspievaj sláviček“ - dopoludnie s ľudovou piesňou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » "Zaspievaj sláviček“ - dopoludnie s ľudovou piesňou

   Jedným z obsahov „Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – ISCED 0“ je oblasť rozvoja kultúrneho dedičstva, ktorého súčasťou je aj udržiavanie ľudových tradícií. Uplatňovanie regionálnych prvkov v poznaní a vo výchove je jedným zo základných prostriedkov kultivovania jedinca už od najmladšieho veku a tým aj všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Takáto možnosť vytvára vzťah a väzbu na vlastnú lokalitu a región. Cieľom tohto obsahového štandardu je vychovať z dieťaťa osobnosť, ktorá je hrdá na svoj národ a predkov. Ide tu o snahu zachovania hodnôt aplikáciou prvkov tradičnej a ľudovej kultúry do výchovno-vzdelávacieho procesu. Tradičná duchovná a hmotná kultúra tak umožňuje ďalšie tvorivé pôsobenie pedagógov pri jeho rozvoji a realizácii vo výchovno-vzdelávacom procese na školách.
   Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov n/T využívajú danosti nášho regiónu prostredníctvom spoznávania ľudových remesiel, návštev ľudových majstrov v MŠ, či spoznávaním folklóru prostredníctvom hudobno-pohybových aktivít. Prepojenie hudby a regiónu je istým spôsobom možnosťou priblížiť sa k dieťaťu jemu primeranou formou. Konkrétnymi hudobno-pohybovými aktivitami sa začína konfrontácia dieťaťa so svetom minulosti a prítomnosti. Využívanie rôznych kreatívnych metód pomáha rozvíjať kognitívne aj nonkognitívne funkcie, ktoré sú zamerané na prežívanie, zážitkovosť, vyjadrovanie citov i pocitov v edukácii. Kreatívne metódy tak nenásilným spôsobom pomáhajú získané poznatky pretransformovať na trvalejšie vedomosti.
   Jednou z konkrétnych aktivít uplatnenia rozvoja kultúrneho dedičstva, ktorú pripravil Kabinet pre predprimárne vzdelávanie, bola prezentácia ľudových piesní v podaní detí materských škôl. Trinásť detí v pestrofarebných slovenských krojoch malo možnosť vyjadriť a realizovať sa prostredníctvom slova, piesne a pohybu. Samotnú atmosféru dopĺňalo prostredie elokovaného pracoviska Hornozemplínskeho osvetového strediska na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou, v ktorom sa toto podujatie dňa 15.04.2015 us­kutočnilo.
   Záver podujatia patril oceneniu účinkujúcich detí a spoločnej piesni „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“. Pozitívne odozvy z podujatia len potvrdili, že ľudová kultúra je hodnota, ktorú je potrebné uchovávať pre nasledujúce generácie, čo je základom našej kultúrnej identity a vzdelanosti. Poďakovanie zároveň patrí pani učiteľke Mgr. Lenke Kocákovej, ktorá toto podujatie moderovala, ako aj vystúpeniu malých „cifroškárov“.

« späť

aktualizácia: 16.04.2015 | počet zobrazení: 18 950
Počet návštev od 21.02.2008: 4478734
Počet návštev dnes: 588