Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Video: Mestu Vranov nad Topľou boli schválené projekty za viac ako 2 700 000 eur

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Video: Mestu Vranov nad Topľou boli schválené projekty za viac ako 2 700 000 eur

1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy Kukučínova

Video nájdete tu: https://youtu.be/8MIvwoZuOMc

Projekt bol schválený koncom novembra. Cieľom projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti hospodárskeho pavilónu, pavilónu A, a zároveň zníženie energetickej náročnosti pavilónov B2, C, D. V rámci projektu budú zrealizované stavebné opatrenia – zateplenie predmetných pavilónov, výmena nevymenených okien a dverí, zateplenie a výmena strechy pavilónov, hydraulické vyregulovanie budovy školy, výmena zdroja tepla, výmena osvetlenia, riadená výmena vzduchu. Projekt má byť zrealizovaný do konca roka 2022.
Výška nenávratného finančného príspevku je vo výške približne 400 000 eur. Príspevok mesto získalo z Environmentálneho fondu.

V tomto roku bol zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity Materskej školy na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.
Realizáciou projektu mesto:
1, zvýšilo kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí.
2, zvýšilo energetickú hospodárnosť 2 pavilónov, a to pavilónu B1, E, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností – zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a s výmeny osvetlenia vnútorných priestorov.
Celkovo do rekonštrukcie Materskej školy na Kukučínovej ulici, ktorá bola financovaná z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, bolo preinvestovaných 419 000 eur. Pre túto novovzniknutú triedu mesto z rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo finančné prostriedky, a to vo výške 5 400 eur na zakúpenie didaktických pomôcok, kníh a iné materiálne zabezpečenie.
Zároveň v letných mesiacoch mesto z vlastných zdrojov sociálne zariadenia – toalety a umyvárku a šatňu jednej triedy. Pre školskú jedáleň tejto materskej školy bolo zakúpené vybavenie kuchyne, a to nerezové stoly, varný kotol a sanita.


2. Optimalizácia energetickej náročnosti Základnej umeleckej školy Vranov nad Topľou

Cieľom projektu je obnova budovy a následné vytvorenie podmienok pre dosiahnutie parametrov energeticky úsporného objektu.
V rámci obnovy obnovy bude zrealizované:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie časti sokla
 • oprava časti sokla
 • zateplenie stropu
 • nová strešná krytina
 • osadená nová vzduchotechnika chodbových priestoroch a na 2. nadzemnom podlaží
 • výmena okien a dverí (časť okien a dverí je už vymenená)
 • inštalácia nového zdroja tepla a rozvodov tepla
 • úprava vstupu do budovy s novou bezbariérovou rampou za budovou od existujúceho parkoviska.

Projekt bude mesto realizovať 18 mesiacov.

Výška nenávratného finančného príspevku je vo výške približne 500 000 eur. Príspevok mesto získalo z Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

3. Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Základná škola Bernolákova využitím aerotermálnej energie

V tomto období sme začali s realizáciou tohto projektu. Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla v objektoch Základnej školy Bernolákova vo Vranove nad Topľou.
Ako nový zdroj tepla pre jednotlivé objekty budú slúžiť zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. Umiestnené budú v exteriéry, v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich objektov. Výstavbou sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.
Environmentálny prínos projektu – zníženie produkcie oxidu uhličitého do ovzdušia, či zníženie produkcie emisií tuhých znečisťujúcich látok. Ukončenie realizácie projektu je naplánované na koniec roka 2022.
Výška nenávratného finančného príspevku je vo výške približne 950 000 eur. Príspevok mesto získalo z Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
4. Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

V tomto roku mesto získalo nenávratný finančný príspevok aj na realizáciu projektu „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“.
Predmetom projektu sú dve hlavné aktivity – prvá je doplnenie existujúceho kamerového systému na celom území mesta o približne 80 kamier, druhá aktivita je inštalácia zariadení na meranie kvality ovzdušia a jeho vyhodnocovanie vo vybraných lokalitách.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb – čiže zlepšenie využívania informačno-komunikačných technológií, a to prostredníctvom implementácie moderných technológií. Predmetom projektu je prepojiť zariadenia, objekty a občanov tak, aby sa nám podarilo získať výstupnú službu projektu, a to napríklad poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií a o kvalite životného prostredia. Tento projekt bude zrealizovaný do konca budúceho roka.

O nenávratný finančný príspevok mesto požiadalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci zameranej na Moderné technológie a získalo približne 400 000 eur.

5. Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí s tým, že sa zabezpečí zotrvanie občanov v ich prirodzenom domácom prostredí. Zároveň účelom je aj zlepšenie kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“.

Realizáciou predkladaného projektu dôjde k zlepšeniu v sociálno – ekonomickej oblasti, a to najmä:

 • zabezpečí sa poskytovanie opatrovateľskej sociálnej služby v domácom prostredí klienta,
 • zabezpečí sa realizácia práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, keďže vzhľadom na prognózu vývoja počtu obyvateľov mesta nad 62 rokov do roku 2024 je reálny predpoklad nárastu dopytu v nasledujúcich rokoch po uvedených sociálnych službách.
 • zabezpečí sa dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity,
 • zabezpečí sa rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
 • zvýši sa dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe,
 • neinštituciona­lizujú sa sociálne služby, nakoľko podporovaný projekt zabezpečuje náhradu miezd opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľské služby terénne v byte klienta,
 • zavedie sa systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.


V rámci projektu sa podporia osoby, ktoré využijú nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia v počte 50 a podporí sa zamestnávanie zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby v počte 25. Výška nenávratného finančného príspevku je približne 300 000 eur. Obdobie realizácie projektu je do roku 2023.
Opatrovateľskú službu mesto Vranov nad Topľou poskytuje od r. 2003 a je registrovaná v rámci Prešovského kraja od roku 2010. Opatrova­teľská služba sa poskytuje v domácnosti  fyzickej osoby v pracovných dňoch, v čase od 7.30 do 15.30 h, resp. podľa dohody v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. V súčasnosti ju vykonáva 29 opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.

6. Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou
Cieľom projektu je zmierniť sociálno-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním individualizovanej podpory a asistenčných služieb. Zároveň cieľom projektu je zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK, podporiť komunitný rozvoj, zlepšiť sociálnu situáciu jednotlivcov, rodín so zameraním na zvýšenie aktivít a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie a pod.
Miestna občianska poriadková služba bude mať 12 členov, pôsobiť bude v 3 častiach mesta, a to na Budovateľskej ulici, v časti Rodinná oblasť a v Čemernom. Projekt potrvá 15 mesiacov, mesto na jeho realizáciu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške približne 180 000 eur.
Mesto Vranov nad Topľou v období od 07/2019 do 06/2021 realizoval projekt s názvom Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou, v rámci ktorého bolo zamestnaných 12 pracovníkov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity. Projekt bol ukončený 30.06.2021.

« späť

aktualizácia: 07.02.2022 | počet zobrazení: 1 451
Počet návštev od 21.02.2008: 4632649
Počet návštev dnes: 1264