Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Centrum podpory regionálneho rozvoja Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Centrum podpory regionálneho rozvoja Vranov nad Topľou

V septembri 2018 v rámci AP s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky sa začali realizovať stavebné úpravy traktu MsÚ, ktorý ma súžiť ako sídlo Centra podpory regionálneho rozvoja. Zrekonštruovaných bude 6 kancelárií, hygienické zariadenia a zasadacia miestnosť. Regionálny príspevok poskytnutý z ÚV SR na rekonštrukciu traktu MsÚ je 54 474,–EUR. Na materiálovo technické vybavenie bolo poskytnuté 7690,–EUR.
Centrum vzniklo ako oddelenie podpory regionálneho rozvoja okresu Vranov nad Topľou, ako oddelenie mesta Vranov nad Topľou. Bolo založené 1. 3. 2017. Zmluva o poskytnutí RP s ÚV SR je uzavretá. Centrum má 3 zamestnancov. Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít – projektov Akčného plánu.
Centrum podpory regionálneho rozvoja v súčasnosti spolupracuje s Okresným úradom Vranov nad Topľou a informuje potenciálnych žiadateľov o aktuálnych výzvach na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, konzultuje prípadné projektové zámery a spolu so žiadateľmi prepracováva podané žiadosti o regionálny príspevok.
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Vranov nad Topľou najmä:
• Metodicky usmerňuje a koordinuje predkladateľov individuálnych návrhov ročných priorít a žiadateľov o RP.
• Informuje žiadateľov v oblasti zostavovania rozpočtov projektu, podmienok štátnej pomoci, verejného obstarávania a pod.,
• Vedie prehľad o prijatých individuálnych návrhov ročných priorít, podaných žiadostiach o RP a stave žiadostí o RP.
• Sleduje vyhlásené výzvy programov spolufinancovaných z EŠIF a metodicky usmerňuje a koordinuje žiadateľov.
• Sleduje vyhlásené dotačné a grantové schémy jednotlivých rezortov a informuje verejnosť v okrese.
• Informuje OÚ o všetkých projektoch mimo žiadostí o RP, ktoré metodicky alebo koordinačne podporilo.
• Plní úlohu sekretariátu výboru – poskytuje predsedovi výboru maximálnu súčinnosť pri realizácií akčného plánu.
▪ Zodpovedá za funkčnosť výboru (doplnenie chýbajúcich členov, nahlásenie prípadnej zmeny člena a pod.)
▪ Informuje predsedu výboru o všetkých skutočnostiach, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie výboru.
▪ Zvoláva zasadnutia výboru ak o to požiada predseda alebo členovia výboru, ▪ pripravuje podklady pre zasadnutia výboru v spolupráci s OÚ.
▪ Pripravuje zápisnicu zo zasadnutia výboru.

« späť

aktualizácia: 21.01.2019 | počet zobrazení: 2 352
Počet návštev od 21.02.2008: 4481799
Počet návštev dnes: 655