Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove n.T.

« späť
Projekty mesta » Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove n.T.
Logo-separovaný zber

OPERAČNÝ PROGRAM: Životné prostredie

PRIORITNÁ OS4: Odpadové hospodárstvo

OPERAČNÝ CIEĽ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

KÓD PROJEKTU: 24410110073

ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP: 027/4.1MP/2009

DOKUMENTY: Projekt intezifikácie separovaného zberu – zmena projektu č.2

Projekt intezifikácie separovaného zberu – zmena projektu č.1

Projekt intezifikácie separovaného zberu – predmet podpory NFP

WEB STRÁNKA PROJEKTU: www.separovanyzbervt.sk

Veľký projekt, ktorý sa realizoval v roku 2012 na celom území mesta je projekt Intenzifikácia separovaného zberu v našom meste. Úlohou tohto projektu je docielenie intenzifikácie separovaného zberu v meste resp. racionalizované nakladanie s odpadmi cestou rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu, optimalizácie rozmiestnenia zberových stojísk a nádob pre hromadnú bytovú výstavbu (bytové domy), individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy) a mestské a školské zariadenia.

Tento cieľ zvyšovania vyseparovaného objemu komunálneho odpadu bol podporený i nástrojmi marketingovej infokampane ako hlavnej aktivity projektu. Navyše zvýšenie separácie odpadu a jeho zberu bolo podporené aj environmentálnou výchovou na školách.

Vyseparovaný odpad sa dočasne skladuje v existujúcom areáli zberného dvora, ktorý je situovaný v mestskej časti Čemerné na Ul. Toplianskej. Zberový dvor bol v procese realizácie projektu rekonštruovaný, z dôvodu vytvorenia podmienok pre zvýšenie a lepšiu manipuláciu a dotrieďovanie zozbieraného separovaného odpadu.

Súčasťou tohto projektu bol aj nákup zberových nádob pre stojiská bytových domov, pre verejné inštitúcie a do verejných priestranstiev, (veľkokapacitné kontajnery, mobilný ekosklad, bigbagy) a kompostérov pre rodinné domy.

Taktiež súčasťou je nákup zberových vozidiel v počte 4 ks a 3 ks zariadení na úpravu odpadu, zabezpečenie, skvalitnenie, rozšírenie a zvýšenie účinnosti separovaného zberu.

Projekt (vybudovanie stojísk a úprava zberového dvora, nákup zberových nádob, zberových áut na separovaný zber, zariadenie na úpravu vyseparovaných odpadov, monitorovací systém, osveta a propagácia) bola financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 4 179 646,59 EUR z celkových oprávnených nákladov na stavbu a 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 219 981,40 EUR.

« späť

aktualizácia: 05.04.2013 | počet zobrazení: 33 712
Počet návštev od 21.02.2008: 4632684
Počet návštev dnes: 1299