Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Stravovanie v zariadeniach školského stravovania v meste Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Stravovanie v zariadeniach školského stravovania v meste Vranov nad Topľou

Od 1. 9. 2019 v súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, všetky deti navštevujúce základnú školu, posledný ročník materskej školy a deti vo veku 2–5 rokov žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, majú nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 eura. Podľa § 4 ods. 6 uvedeného zákona, sa dotácia na stravu poskytne iba v prípade, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.
Od 1. 1. 2019 bola dotácia na stravu poskytovaná na 5-ročné deti a deti a žiakov v hmotnej núdzi. V školských jedálňach diétne stravovanie neposkytujeme. Žiaci, ktorí sú odkázaní na diétne stravovanie predložia potvrdenie od odborného lekára a dotácia vo výške 1,20 eura bude podľa dochádzky poukázaná na účet. Podmienky prihlasovania na stravu a odhlasovania zo stravy sú uvedené v smernici jednotlivých školských jedální pri základných školách. Rodičia sú povinní dodržiavať úpravu prihlasovania a odhlasovania odberu jedál v školskej jedálni, pričom škola alebo školská jedáleň si môže upraviť systém uhrádzania platieb a dôsledkov neuhrádzania podľa svojho systému.
Prijatie zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov neznamená, že obedy budú automaticky poskytované „zdarma“. Podľa ustanovenia §142 školského zákona je zriaďovateľ povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu. Ak poskytnutá dotácia nepokryje sumu určenú VZN, zákonný zástupca dieťaťa je povinný uvedený rozdiel doplatiť. Aj naše zariadenia školského stravovania sa počas letného obdobia pripravili na pripravované zmeny. Pripravili „Smernicu školských jedální na podporu výchovy k stravovací návykom dieťaťa“.
V materských školách nie je možné samostatné oddeliť stravovanie a dochádzku do školy. V tomto prípade riaditeľ školy môže rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa (§5 ods. 14 písm. c, zákona č. 596/2003 z.z. o št. správe v školstve a školskej samospráve) do času, kým zo strany rodiča nebudú uhradené všetky nedoplatky voči škole.
Na materiálno-technické zabezpečenie prevádzky, zriaďovateľ poskytol zariadeniam školského stravovania s právnou subjektivitou sumu 2 000 eur. Mesiac september ukáže, koľko žiakov sa bude naozaj stravovať a či bude potrebná zo strany zriaďovateľa ďalšia pomoc vo forme kapitálových výdavkov na doplnenie technického vybavenia.

PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva

« späť

aktualizácia: 16.10.2019 | počet zobrazení: 2 026
Počet návštev od 21.02.2008: 4478724
Počet návštev dnes: 578