Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou + video

Zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb začali s jarným upratovaním mesta po zimnej sezóne. Okrem orezu a výrubu náletových drevín a stromov, ktorý vykonávajú priebežne od októbra minulého roka, začali pomocou ručného a strojového čistenia s odstraňovaním posypového materiálu z mestských komunikácií. Na strojové čistenie využívajú techniku, ktorú mesto získalo zrealizovaním projektu „Čistota ovzdušia v meste Vranov nad Topľou“.
Video nájdete tu: https://youtu.be/M25zOfwd-ys
Zároveň v rámci upratovania priebežne odstraňujú čierne skládky. V priebehu uplynulého týždňa a tento týždeň boli zlikvidované čierne skládky na Komenského ulici, na Juhu pri garážach, vyčistený bol potok pri OD Lidl, železničná trať pri OD Tesco a železničná trať za OD BILLA. Celkovo bolo v týchto miestach bolo vyzbieraných 35 ton odpadu.
Preto pripomíname, že všetci občania mesta Vranov nad Topľou môžu bezplatne využívať služby zberného dvora, ktorý sa nachádza na Topľanskej ulici. Tam môžu odniesť komunálny odpad alebo iný odpad, či už veľkoobjemový, plasty, sklo, papier, elektrónky, nebezpečný a biologický odpad. Zberný dvor je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 6.00 h do 14.30 h a v sobotu od 7.00 h do 12.00 h.

Zároveň upozorňujeme, že pôvodca divokej skládky sa dopúšťa protiprávneho konania, pretože každý občan je povinný ukladať komunálny odpad na miesta určené mestom alebo do zberných nádob. Ak to občan porušuje dopúšťa sa priestupku. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje Zákon o 372/1990 Z.z. o priestupkoch. Fyzickej osobe možno za priestupok uložiť pokutu do výšky 1 500 eur podľa osobitného predpisu, ak:

  1. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou § 13 písm.a)
  2. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená 
  3. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom
  4. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 25),
  5. koná v rozpore s § 33 písm. b) 5),
  6. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 5),
  7. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 45),
  8. koná v rozpore s § 81 ods. 9 5),
  9. koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) 5),
  10. koná v rozpore s § 81 ods. 13 5), neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 5).

« späť

aktualizácia: 29.04.2019 | počet zobrazení: 2 581
Počet návštev od 21.02.2008: 4625656
Počet návštev dnes: 523