Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok

« späť
Úradná tabuľa » Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok

Občania môžu uplatniť pripomienky k všeobecne záväzným nariadeniam ešte pred ich prerokovaním a schválením v mestskom zastupiteľstve. K návrhu nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Predložené návrhy:Občania môžu uplatniť svoje pripomienky písomne na tlačive – Tlačivo – Pripomienky k VZN (RTF; 13,9 kB)

  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade, Dr. C. Daxnera 87
  • zaslaním vyplneného tlačiva s pripomienkami poštou na adresu Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
  • alebo e-mailom na adresu mesto@vranov.sk

« späť

aktualizácia: 12.10.2021 | počet zobrazení: 66 081

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Platné všeobecne záväzné nariadenia

aktualizácia: 06.05.2020 | počet zobrazení: 378

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 3816055
Počet návštev dnes: 574