Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Na pôde mestského úradu zasadala Okresná rozvojová platforma

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Na pôde mestského úradu zasadala Okresná rozvojová platforma

Dňa 23. 01. 2018 v zasadačke mestskej rady zasadala Okresná rozvojová platforma, ktorú tvoria zástupcovia štátnej a verejnej správy, stredných škôl, neziskových organizácií a podnikateľského sektora. V rámci programu bola členom rozvojovej platformy okresu predstavená revízia akčného plánu v rámci opatrenia B6 „Podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou“, a to:

1. revízia aktivity B.6.2: „Vytvorenie manažérskej organizácie na zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na Domaši“.
Podporované aktivity budú zamerané nasledovne:
príprava a podpora investícií do strategickej turistickej infraštruktúry v rekreačných strediskách cestovného ruchu na vodnej nádrži Domaša (príprava štúdií, vysporiadanie vhodných pozemkov, povolenia pre účelové využívanie majetku v správe SVP š.p. pre účely cestovného ruchu, inžinierska činnosť, geodetické práce, spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zmena účelu využitia Domaše – rezervoár pitnej vody, a podobne)
podpora realizácie konkrétnych investičných aktivít spojených s výstavbou strategickej turistickej infraštruktúry v jednotlivých rekreačných strediskách cestovného ruchu na vodnej nádrži Domaša ako je napríklad výstavba cyklochodníkov okolo vodnej nádrže (úsek Domaša Dobrá – Tíšava a iné), realizácia prís­tavísk a mól, zakúpenie resp. prenájom a prevádzkovanie výhliadkovej lode na Domaši, ktorej prevádzkovateľom bude SVP š.p., alebo OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, výstavba multifunkčných objektov so zázemím pre športové eventy, turisticko-informačné centrum, pamätné izby a expozície, záchranný systém a políciu SR, výstavba rybníkov na turistický rybolov v mŕtvych ramenách Domaše, realizácia nábrežných a plávajúcich promenád, úprava pláží a výstavba sociálnych zariadení, podpora investícií do výstavby verejnej infraštruktúry -vodovodov a kanalizácií, verejného osvetlenia, cestných komunikácií a chodníkov, parkovísk a podobne,
vytvorenie prevádzkového zázemia a rozšírenie aktivít oblastnej organizácie cestovného ruchu v rekreačnom území Domaša a okolie, obnova činnosti a modernizácia zariadení ubytovacích služieb, výstavba nových zariadení a pod.

2. revízia aktivity B.6.3: „Podpora udržateľného cestovného ruchu – vytvorenie podmienok na podporu minimálne 10 subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu v okrese“.
Okrem prípravy a realizácie konkrétnych investičných a neinvestičných projektov cestovného ruchu od subjektov územnej spolupráce a iných právnických osôb, budú predmetom podpory aj organizácia vzdelávacích kurzov zameraných na manažment ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb cestovného ruchu, samotný manažment doplnkových služieb cestovného ruchu, marketing cestovného ruchu, obnova kultúrnych pamiatok, hradných ruín a zvýšenie atraktívnosti expozícií, animačné aktivity, sieťovanie existujúcich a novovznikajúcich subjektov CR do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš s primárnym zameraním na rekreačnú oblasť Domašaa vznik iných regionálnych partnerstiev pre rozvoj cestovného ruchu. Revíziu tohto opatrenia členovia okresnej rozvojovej platformy schválili.

V rámci rokovania všetkým zúčastneným bol daný do pozornosti stanovený dátum 31. január 2018, ako posledný možný termín na doručenie „opisov projektov“ pre obce, ktoré majú záujem zapojiť sa a podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKŽP zameranej na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. Termín na predkladanie žiadosti v 1. kole je 13. apríl 2018, pričom sa vyžaduje, aby projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, bol zahrnutý (vo forme projektového zámeru) v schválenom akčnom pláne príslušného najmenej rozvinutého okresu. Centrum podpory regionálneho rozvoja informáciu o tejto výzve zaslalo každej obci patriacej do okresu Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 4 695
Počet návštev od 21.02.2008: 4638571
Počet návštev dnes: 437