Všeobecne záväzné nariadenia

« späť
Samospráva » Dokumenty » Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) sú právnym predpisom platným na území mesta. Všetci obyvatelia mesta sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú.

Porušovanie všeobecne záväzných nariadení postihuje mestská polícia.

Na území mesta Vranov nad Topľou platia tieto všeobecne záväzné nariadenia:

č./rok Názov účinnosť
VZN č. 195/2023 (PDF; 105,9 kB)] Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou (ruší 165/2017) od 14.3.2023
VZN č. 194/2022 (PDF; 95,6 kB) VZN o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou (ruší 180/2020) od 1.1.2023
VZN č. 193/2022 (PDF; 116,0 kB) VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou (ruší 190/2022) od 1.1.2023, dodatok č.1 od 14.3.2023
VZN č. 192/2022 (PDF; 35,8 kB) VZN o verejnom poriadku (ruší 70/2005) od 18.10.2022
VZN č. 191/2022 (PDF; 115,0 kB) VZN o Záväzných častiach zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta Vranov nad Topľou od 27.04.2022
VZN č. 189/2021 (PDF; 67,2 kB) VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Vranov nad Topľou od 5.1.2022
VZN č. 188/2021 (PDF; 112,6 kB) VZN o symboloch mesta Vranov nad Topľou (ruší 67/2005) od 17.11.2021
VZN č. 187/2021 (PDF; 107,1 kB) VZN o určení obvodov spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou od 1.1.2022
VZN č. 186/2021 (PDF; 100,7 kB) VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vranov nad Topľou (ruší 181/2021) od 20.10.2021
VZN č. 185/2021 (PDF; 56,5 kB) VZN o zriadení zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou od 30.8.2021
VZN č. 184/2021 (PDF; 57,9 kB) VZN o zrušení zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou od 30.8.2021
VZN č. 183/2021 (PDF; 200,1 kB) VZN ktorým sa určuje názov ulice v meste Vranov nad Topľou od 10.7.2021
VZN č. 182/2021 (PDF; 124,9 kB) VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou (ruší 174/2020) od 11.06.2021, dodatok č.1 od 1.9.2021, dodatok č.2 od 18.11.2021, dodatok č.3 od 1.6.2022, dodatok č.4 od 1.9.2022, dodatok č.5 od 1.1.2023, dodatok č.6 od 1.5.2023
VZN č. 179/2020 (PDF; 254,3 kB) VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou (ruší 159/2016) od 1.1.2021, dodatok č.1 od 14.3.2023
VZN č. 178/2020 (PDF; 56,8 kB) VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Vranov nad Topľou od 11.12.2020
VZN č. 177/2020 (PDF; 79,6 kB) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou (ruší 170/2019) od 1.1.2021
VZN č. 176/2020 (PDF; 57,1 kB) VZN o Záväzných častiach zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou od 29.06.2020
VZN č. 175/2020 (PDF; 98,2 kB) VZN o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska (ruší 158/2016) od 13.06.2020, dodatok č.1 od 13.5.2023
VZN č. 173/2020 (PDF; 118,2 kB) VZN o školských obvodoch základných škôl na území mesta Vranov nad Topľou pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou (ruší 111/2010) od 15.5.2020
VZN č. 172/2019 (PDF; 128,9 kB) VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou (ruší 143/2014) od 1.1.2020
VZN č. 168/2019 (PDF; 270,2 kB) VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov nad Topľou (ruší 141/2014) od 09.04.2019, dodatok č. 1 od 1.8.2022, dodatok č. 2 od 14.3.2023, dodatok č. 3 od 1.8.2023
VZN č. 167/2017 (PDF; 150,9 kB) VZN Záväzných častiach zmien a doplnkov č.4 územného plánu mesta Vranov nad Topľou od 19.01.2018
VZN č. 163/2017 (PDF; 312,1 kB) VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou od 1.8.2017
VZN č. 162/2017 (PDF; 46,8 kB) VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane (ruší 113/2010) od 15.7.2017
VZN č. 161/2017 (PDF; 162,3 kB) VZN, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v meste Vranov nad Topľou od 14.4.2017
VZN č. 157/2016 (PDF; 50,9 kB) VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Vranov nad Topľou (ruší 140/2014) od 18.05.2016
VZN č. 156/2015 (PDF; 62,7 kB) VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 22 b. j. Vranov nad Topľou, Domašská 2761 od 07.01.2016
VZN č. 153/2015 (PDF; 48,3 kB) VZN o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách vo Vranove nad Topľou (ruší 149/2014) od 21.12.2015
VZN č. 152/2015 (PDF; 62,2 kB) VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 22 b. j. Vranov nad Topľou, Lúčna 2760 od 21.12.2015
VZN č. 151/2015 (PDF; 54,6 kB) VZN o výkone taxislužby na území mesta Vranov nad Topľou od 16.7.2015
VZN č. 145/2014 (PDF; 49,2 kB) VZN Záväzných častiach zmien a doplnkov č.3 územného plánu mesta Vranov nad Topľou od 03.07.2014
VZN č. 144/2014 (PDF; 82,3 kB) VZN Záväzných častiach zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Vranov nad Topľou od 03.07.2014
VZN č. 139/2014 (PDF; 41,4 kB) VZN o Mestskej polícii mesta Vranov nad Topľou (ruší 53/2004) od 05.04.2014
VZN č. 134/2013 (PDF; 141,2 kB) ŠTATÚT MESTA od 15.5.2013
VZN č. 126/2012 VZN mesta Vranov nad Topľou o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta od 6.3.2012
VZN č. 124/2011 VZN o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou, lokality Fotovoltaické elektrárne od 28.11.2011
VZN č. 122/2011 VZN o ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v meste Vranov nad Topľou od 21.7.2011
VZN č. 115/2010 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome A3–61 b. j. Vranov nad Topľou, Sídlisko lúčna od 18.11.2010
VZN č. 105/2009 VZN o prevode vlastníctva bytov od 21.10.2009
VZN č. 104/2009 VZN, ktorým sa určuje názov ulice v meste Vranov nad Topľou od 24.09.2009
VZN č. 103/2009 VZN o Záväzných častiach územného plánu mesta Vranov nad Topľou od 29.07.2009
VZN č. 100/2008 VZN, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike menia a dopĺňajú zásady a ostatné právne predpisy vydané pre územie Mesta Vranov nad Topľou od 02.01.2009
VZN č. 97/2008 VZN mesta Vranov nad Topľou ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia vydané pre územie mesta Vranov nad Topľou od 01.01.2009
VZN č. 93/2008 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome A9–18 b.j. Vranov nad Topľou, sídlisko Lúčna od 15.6.2008
VZN č. 92/2008 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome A8–18 b.j. Vranov nad Topľou, sídlisko Lúčna od 15.6.2008
VZN č. 79/2006 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 30 b. j. Ul. Cintorínska, Vranov nad Topľou od 18.10.2006
VZN č. 78/2006 VZN, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v meste Vranov nad Topľou od 18.7.2006, dodatok č.1 od 14.04.2017
VZN č. 75/2006 VZN o podmienkach poskytnutia finančného príspevku na dopravu do detského domova rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa o dieťa stará, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa v detskom domove od 18.4.2006
VZN č. 72/2005 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome A7 – 18 b. j. Vranov nad Topľou, sídlisko Lúčna od 23.12.2005, dodatok č.1 od 15.6.2023
VZN č. 69/2005 VZN o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou od 1.7.2005
VZN č. 57/2004 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome A1 – 74 b. j. Vranov nad Topľou sídlisko Lúčna od 22.5.2004, dodatok č.1 od 15.6.2023
VZN č. 46/2003 VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome A6 – 18 b. j. Vranov nad Topľou, sídlisko Lúčna od 20.6.2003, dodatok č.1 od 15.6.2023
VZN č. 33/2002 VZN o určení názvu ulice od 22.5.2002
VZN č. 30/2002 VZN o podmienkach nájmu bytov v obytnom dome: Obytný súbor Lúčna, 62 b.j., Vranov nad Topľou, sídlisko Lúčna, blok A2, časť A od 12.2.2002, dodatok č.1 od 15.6.2023
VZN č. 22/2000 VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou od 12.4.2000
VZN č. 21/2000 VZN o určení názvov ulíc od 10.4.2000
VZN č. 19/1999 VZN o Fonde mesta na podporu zdravotníctva od 4.10.1999
VZN č. 9/1996 VZN o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov n.T. od 14.3.1996
VZN č. 2/1995 VZN o užívaní bytov vo vlastníctve mesta od 15.2.1995
VZN č. 5/1993 VZN o odstránení architektonických bariér v existujúcich zariadeniach občianskej vybavenosti a na komunikáciách mesta Vranov n.T. od 15.7.1993

« späť

aktualizácia: 04.07.2023 | počet zobrazení: 112 837
Počet návštev od 21.02.2008: 4624860
Počet návštev dnes: 987