Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na výkonného riaditeľa OOCR HZ a HŠ

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na výkonného riaditeľa OOCR HZ a HŠ
logo – OOCR

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR HZ a HŠ“

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

Výhody:

 • prax v oblasti cestovného ruchu, destinačného manažmentu a marketingu.
 • vzdelanie so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing,
 • znalosť anglického jazyka slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou,
 • skúsenosti s tvorbou projektov resp. grantov.

Znalosti:

 • znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet,
 • znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia,
 • vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič,
 • znalosť regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš,
 • základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,
 • základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • občianska bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť
 • reprezentatívna osobnosť, príjemné vystupovanie,
 • organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie,
 • schopnosť tvorivej samostatnej ale aj tímovej práce,
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky,
 • manažérske a organizačné zručnosti,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš doma a v zahraničí,
 • prezentácia OOCR na výstavách CR, podujatiach, konferenciách a pod.
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš,
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít, výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín a Horný Šariš,
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov,
 • zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít,
 • práca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu,
 • aktualizácia internetovej stránky OOCR, sociálnych sietí a pod.,
 • tvorba nových produktov CR a s tým súvisiace aktivity,
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov,
 • zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke,
 • zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

Spôsob výberového konania:

 • písomný test z problematiky cestovného ruchu, destinačného manažmentu a príslušnej legislatívy ústny pohovor

Platové ohodnotenie:

 • Výška základnej zložky mzdy na pozíciu výkonného riaditeľa je od 1 000 EUR do 1 200 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Zoznam požadovaných dokladov :

 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej praxe (vrátane referencií minimálne formou telefonického kontaktu), vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu)
 • overená fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (max. 1 strana formátu A4)
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj CR
 • návrh nového inovatívneho a komplexného produktu CR
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a telefonickým kontaktom zašlite do 21.02.2019 (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:

Obecný úrad Malá Domaša, Malá Domaša 106 , 094 02 Slovenská Kajňa

s označením obálky

NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní.

Predpokladaný nástup: 1. marec 2019


Zápisnica z výberového konania (PDF; 131,8 kB)

« späť

aktualizácia: 26.06.2019 | počet zobrazení: 2 639
Počet návštev od 21.02.2008: 4649840
Počet návštev dnes: 778