Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Sídlisko II, Ul. 1. mája 1227 Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa MŠ Sídlisko II, Ul. 1. mája 1227 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu :

riaditeľ Materskej školy Sídlisko II, Ul. 1. mája 1227 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 01. marca 2014

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 07. 02. 2014 do 14.00h. na adresu: Mestský úrad – referát školstva a mládeže, Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Sídlisko II, Ul. 1. mája 1227 Vranov nad Topľou". NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy individuálne. Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 20. 01. 2014

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 27.03.2014 | počet zobrazení: 11 206
Počet návštev od 21.02.2008: 4650153
Počet návštev dnes: 1091