Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Juh 1051, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Kukučínova 103, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

Kvalifikačné predpoklady:

 • na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť,
 • znalosť práce s PC.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle§ 11ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 15.05. 2014 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad – Oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy + názov školy. NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy individuálne.

Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 17.04.2014

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 05.06.2014 | počet zobrazení: 7 787
Počet návštev od 21.02.2008: 4649906
Počet návštev dnes: 844