Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou (2021)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou (2021)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. januára 2022

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie prvej atestácie § 39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z.z.

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka §17 zákona č. 138/2019 Z.Z.
 • zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č.138/2019 Z.z.
 • bezúhonnosť § 15 zákona č.138/2019 Z.z.
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovno-vzdelávacích zariadení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • profesný životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca § 16 zákona 138/2019 Z.z.
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 29.11.2021 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vranov nad Topľou 27.10.2021

Ing. Ján Ragan, primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 30,8 kB)

« späť

aktualizácia: 26.01.2022 | počet zobrazení: 1 441
Počet návštev od 21.02.2008: 4629355
Počet návštev dnes: 688