Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou (2022)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou (2022)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, 093 01
Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2022

Na vykonávanie funkcie musí uchádzač spĺňať následovné požadované predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • § 39 ods.3 zákona 138/2019 Z.z.
  1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
  2. podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a
  3. podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka §17 zákona č. 138/2019 Z.Z.
 • zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č.138/2019 Z.z.
 • bezúhonnosť § 15 zákona č.138/2019 Z.z.
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovno-vzdelávacích zariadení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • profesný životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca § 16 zákona 138/2019 Z.z.
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 27.5.2022 (piatok) na adresu: Mestský úrad – Oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy , Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vranov nad Topľou 29.4.2022

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


« späť

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 1 035
Počet návštev od 21.02.2008: 4629303
Počet návštev dnes: 636