Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na vedúceho centra projektovej podpory

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na vedúceho centra projektovej podpory

MESTO VRANOV NAD TOPĽOU, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

„Vedúci centra projektovej podpory“

Centrum projektovej podpory je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Pracovná náplň:

 • vedenie centra,
 • príprava projektov,
 • poradenské služby pri príprave projektov, návrh modelov financovania projektov,
 • projektový manažment,
 • hodnotenie a monitoring projektov, príprava analýz, podkladov a reportovanie,
 • podpora spracovávania odborných koncepčných materiálov a stratégií,
 • metodické usmerňovanie a koordinácia žiadateľov o regionálny príspevok,
 • informácie a poradenstvo v oblasti zostavovania rozpočtov projektu, podmienok štátnej pomoci, verejného obstarávania a pod.,
 • príprava podkladov pre monitorovanie a hodnotenie plnenia akčného plánu.

Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ekonomickom od­bore
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • prax najmenej 10 rokov, z toho prax v riadiacej funkcii najmenej 5 rokov
 • užívateľské ovládanie PC ( MS WORD, EXCEL, Internet )
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na samosprávu, skúsenosti v oblasti prípravy a implementácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, prípadne zo zdrojov EÚ
 • samostatnosť a flexibilita
 • manažérske, organizačné, komunikačné schopnosti
 • prax v samospráve vítaná

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 25.02.2019 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúci centra projektovej podpory – neotvárať“ na adresu:

Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Predpokladaný termín nástupu: 11.03.2019

Výška základnej zložky mzdy na pozíciu je od 750 EUR do 967,50 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia predpoklady najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Uchádzač musí absolvovať výberové konanie formou pohovoru. Uchádzač bude prezentovať vlastnú víziu činnosti Centra projektovej podpory.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Vo Vranove nad Topľou 14.02.2019

Ing. Ján Ragan
primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 37,4 kB)

« späť

aktualizácia: 07.03.2019 | počet zobrazení: 2 232
Počet návštev od 21.02.2008: 4649842
Počet návštev dnes: 780