Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na referent na oddelení školstva – referáte školstva

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na referent na oddelení školstva – referáte školstva

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

„Referent na oddelení školstva – referáte školstva“

Pracovná náplň:

 • komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend na úseku školstva a to najmä: vedie kompletné účtovníctvo pre školské zariadenia bez právnej subjektivity, vyhotovuje rozpočet týchto zariadení, sleduje jeho plnenie, vyhotovuje objednávky, kontroluje záväzky, realizuje úhrady výdavkov, preberá, účtuje a kontroluje mesačné predpisy a platby školného a stravného;
 • agenda školského stravovania: odsúhlasuje mesačné uzávierky školských jedální, kontroluje potravinový sklad;
 • sledovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu;
 • organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov na úseku.

Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné predpoklady:

 • úplné stredné ekonomické vzdelanie s maturitou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva – podmienka: prax minimálne dva roky
 • užívateľské ovládanie PC ( MS WORD, EXCEL, Internet )
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na samosprávu a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti
 • výhodou je: prax v oblasti verejnej správy, skúsenosti s vypracovaním konsolidovanej účtovnej uzávierky, znalosť účtovania podľa postupov obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 2.9.2019 do 13:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie referent na oddelení školstva – referáte školstva – neotvárať “ na adresu:

Mestský úrad Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2019

Výška základnej zložky mzdy je 740 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia predpoklady najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Uchádzač musí absolvovať výberové konanie formou pohovoru.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Vo Vranove nad Topľou 21.8.2019

Ing. Ján Ragan

primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 36,3 kB)

« späť

aktualizácia: 26.09.2019 | počet zobrazení: 2 933
Počet návštev od 21.02.2008: 4649915
Počet návštev dnes: 853