Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01 Vranov nad Topľou (2.kolo)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01 Vranov nad Topľou (2.kolo)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje 2. kolo výberového konania na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 15. júl 2013

Uchádzač musí spĺňať následovné požadované predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov /časť X./
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • organizačné a manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • komunikatívnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť práce s PC

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • potvrdenie /doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy, v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 17. 06. 2013 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad, Referát školstva a mládeže – Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

Miesto, termín a čas výberového konania oznámi rada školy písomne v zákonom stanovenej lehote, t. j. 7 dní pred uskutočnením výberového konania uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky.

Vranov nad Topľou 10. 06. 2013

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 08.07.2013 | počet zobrazení: 8 724
Počet návštev od 21.02.2008: 4649931
Počet návštev dnes: 869