Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa MŠ, Dlhá ulica 559, 093 01 Vranov nad Topľou (2019)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa MŠ, Dlhá ulica 559, 093 01 Vranov nad Topľou (2019)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy, Dlhá ulica 559, 093 01 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 23. február 2020

Na vykonávanie funkcie podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. a § 9 ods. 1 zákona č. 138/2001 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí uchádzač spĺňať následovné požadované predpoklady:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle § 10 zák. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • minimálne päť rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie (§ 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.)

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovno-vzdelávacích zariadení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie /prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady/
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019
 • profesný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 7.1.2020 (utorok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Dlhá ulica 559, 093 01 Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením

Vranov nad Topľou 5.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 86,7 kB)

« späť

aktualizácia: 30.01.2020 | počet zobrazení: 2 374
Počet návštev od 21.02.2008: 4649952
Počet návštev dnes: 890