Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ, Lomnická ulica 620 (2019)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ, Lomnická ulica 620 (2019)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Základnej školy, Lomnická ulica 620, 093 03 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 01. december 2019

Na vykonávanie funkcie podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. a § 9 ods. 1 zákona č. 138/2001 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí uchádzač spĺňať následovné požadované predpoklady:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle § 10 zák. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • minimálne päť rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie (§ 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.)

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 11.11.2019 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Lomnická ulica 620, 093 01 Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením

Vranov nad Topľou 21.10.2019

Ing. Ján Ragan

primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 47,1 kB)

« späť

aktualizácia: 29.11.2019 | počet zobrazení: 3 117
Počet návštev od 21.02.2008: 4649938
Počet návštev dnes: 876