Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa Zariadenia pre seniorov Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa Zariadenia pre seniorov Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

„Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Sídlisko 1. mája 73 Vranov nad Topľou“

I.

Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, pedagogika, ekonómia a manažment, andragogika
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • prax najmenej 10 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia,
 • prax v sociálnej oblasti najmenej 5 rokov, prax v riadení najmenej 5 rokov
 • užívateľské ovládanie PC ( MS WORD, EXCEL, Internet )
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na sociálnu prácu, samosprávu, rozpočtové pravidlá verejnej správy, pracovné právo
 • samostatnosť a flexibilita
 • manažérske, organizačné, komunikačné schopnosti

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

II.

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 27.02.2020 do 13:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Vranov nad Topľou – neotvárať “ na adresu:

Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

III.

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2020

Výška základnej mzdy určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (8.platová trieda): základná zložka min. 887,– €, zvýšená o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.

IV.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia predpoklady najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Uchádzač musí absolvovať výberové konanie formou pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Poznámka:

Výberové konanie sa neriadi § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Slúži ako podklad pre primátora mesta na výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorý predloží na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou. O vymenovaní riaditeľa Zariadenia pre seniorov Sídlisko 1. mája 73 Vranov nad Topľou rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Vranov nad Topľou na návrh primátora mesta Vranov nad Topľou v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podaním písomnej prihlášky do výberového konania uchádzač/ka akceptuje tieto skutočnosti.

Vo Vranove nad Topľou 14.02.2020

Ing. Ján Ragan

primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 37,9 kB)

« späť

aktualizácia: 31.03.2020 | počet zobrazení: 2 930
Počet návštev od 21.02.2008: 4649986
Počet návštev dnes: 924