Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na vedúceho oddelenia verejnoprospešných služieb MsÚ

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na vedúceho oddelenia verejnoprospešných služieb MsÚ

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

„Vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb“

Pracovná náplň:

 • organizácia, riadenie a kontrola verejnoprospešných služieb, menších obecných služieb a aktivačných prác na území mesta Vranov nad Topľou ( najmä letná a zimná údržba komunikácií, čistenie verejných priestranstiev, správa a údržba verejnej zelene, detských ihrísk, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ).

Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v technickom odbore
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • prax najmenej 10 rokov, z toho prax v riadení najmenej 5 rokov
 • užívateľské ovládanie PC ( MS WORD, EXCEL, Internet )
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na samosprávu, skúsenosti z oblasti zabezpečovania verejnoprospešných služieb v samospráve
 • samostatnosť a flexibilita
 • manažérske, organizačné, komunikačné schopnosti
 • vodičský preukaz skupiny B aktívne
 • vodičský preukaz skupiny C a T vítaný

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • písomnú koncepciu činnosti oddelenia

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 12.08.2019 do 13:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb – neotvárať “ na adresu:

Mestský úrad Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019

Výška základnej zložky mzdy je 950 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia predpoklady najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Uchádzač musí absolvovať výberové konanie formou pohovoru. Uchádzač bude prezentovať vlastnú koncepciu činnosti oddelenia verejnoprospešných služieb.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Vo Vranove nad Topľou 1.8.2019

Ing. Ján Ragan

primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 36,7 kB)

« späť

aktualizácia: 23.08.2019 | počet zobrazení: 2 743
Počet návštev od 21.02.2008: 4649658
Počet návštev dnes: 596