Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa MŠ Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 23. februára 2015

Kvalifikačné predpoklady:

 • na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 09. 01. 2015 (piatok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

 • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Dlhá ulica 559, 093 01 Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Rada školy oznámi písomne – termín, čas a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, v zákonom stanovenej lehote.

Vranov nad Topľou 05.12.2014

Ing. Ján Ragan, primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 26,6 kB)

« späť

aktualizácia: 03.02.2015 | počet zobrazení: 8 043
Počet návštev od 21.02.2008: 4649867
Počet návštev dnes: 805