Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelník mestskej polície 2018

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelník mestskej polície 2018

MESTO VRANOV NAD TOPĽOU, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

„Náčelník mestskej polície“

Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné predpoklady:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • osoba staršia ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na prácu
 • odborná spôsobilosť podľa § 25 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • prax v riadiacej funkcii najmenej 5 rokov
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zbrojný preukaz
 • užívateľské ovládanie PC ( MS WORD, EXCEL, Internet )
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej polície a samosprávy (najmä zákon o obecnej polícii, zákon o obecnom zriadení, zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch, zákon o ochrane osobných údajov )
 • samostatnosť a flexibilita
 • manažérske, organizačné, komunikačné schopnosti

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície ( nie staršie ako 1 mesiac )
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa § 11 ods.4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • koncepciu riadenia práce a rozvoja Mestskej polície Vranov nad Topľou

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 05.02.2018 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu náčelníka Mestskej polície Vranov nad Topľou – neotvárať “ na adresu: Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia predpoklady najmenej 5 dní pred termínom jeho konania.

Uchádzač musí absolvovať výberové konanie formou pohovoru. Uchádzač musí prezentovať koncepciu riadenia práce a činnosti Mestskej polície Vranov nad Topľou.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Poznámka: Výberové konanie sa neriadi § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Slúži ako podklad pre primátora mesta na výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorý predloží na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, nakoľko podľa § 2 ods.2 zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva mestské zastupiteľstvo. Podaním žiadosti uchádzač/ka akceptuje tieto skutočnosti.

Vranov nad Topľou 26.1.2018

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


Zápisnica z výberového konania (PDF; 29,8 kB)

« späť

aktualizácia: 27.02.2018 | počet zobrazení: 3 252
Počet návštev od 21.02.2008: 4649989
Počet návštev dnes: 927