Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Voľba hlavného kontrolóra mesta (2021)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Voľba hlavného kontrolóra mesta (2021)

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou uznesením č. 191/2021 zo dňa 30.09.2021

1. vyhlasuje

v zmysle § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov štvrtok 25. november 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou, ktorá sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vranov nad Topľou.

Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • bezúhonnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:

 • meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj ( telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu )
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • údaj o dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov:
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko rodičov a rodné priezvisko rodičov
  • číslo občianskeho preukazu alebo pasu
 • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou

Termín, miesto, spôsob odovzdania prihlášky

 • termín na ukončenie podávania prihlášok na deň 11. november 2021 do 15. 00 hod.
 • prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne v sídle Mestského úradu Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou. Obálka musí byť zalepená s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“
 • za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote fyzicky doručená do podateľne Mestského úradu Vranov nad Topľou. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované

2. ustanovuje

 1. voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva Vranov nad Topľou
 2. dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút, jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska

3. určuje

 1. začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: deň nasledujúci po dni zániku funkcie hlavného kontrolóra podľa § 30f ods.6 druhá veta zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t. j. 27.11.2021
 2. dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na celý pracovný úväzok, t.j.100 %

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 05.10.2021

Ing. Ján Ragan, primátor


« späť

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 1 678
Počet návštev od 21.02.2008: 4629360
Počet návštev dnes: 693