Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa MŠ Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu :

riaditeľ Materskej školy Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 01. mája 2012

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 448/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 30. 04. 2012 do 15.00h. na adresu: Mestský úrad – referát školstva a mládeže, Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Vajanského ulica 641 Vranov nad Topľou". NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy individuálne. Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 08. 03. 2012

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 18.05.2012 | počet zobrazení: 9 273
Počet návštev od 21.02.2008: 4649761
Počet návštev dnes: 699