Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 14:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 6°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci 0°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa MŠ Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu :

riaditeľ Materskej školy Vajanského ulica 641, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 01. mája 2012

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 448/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 30. 04. 2012 do 15.00h. na adresu: Mestský úrad – referát školstva a mládeže, Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Vajanského ulica 641 Vranov nad Topľou". NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy individuálne. Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 08. 03. 2012

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 18.05.2012 | počet zobrazení: 6036

Počet návštev od 21.02.2008: 2839269
Počet návštev dnes: 538
fb