Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa CVČ, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa CVČ, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Centra voľného času, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. februára 2015

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne päť rokov pedagogickej činnosti

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovno-vzdelávacích zariadení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času vo Vranove nad Topľou
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 08. 01. 2015 (štvrtok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

 • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Rada školy oznámi písomne – termín, čas a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, v zákonom stanovenej lehote.

Vranov nad Topľou 05.12.2014

Ing. Ján Ragan, primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 35,9 kB)

« späť

aktualizácia: 03.02.2015 | počet zobrazení: 7 973
Počet návštev od 21.02.2008: 4650140
Počet návštev dnes: 1078