Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na členov občianskej hliadky a koordinátora občianskej hliadky

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na členov občianskej hliadky a koordinátora občianskej hliadky
Logo – zamestnanost a socialna inkluzia

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na: 

8 pracovných miest člena občianskej hliadky,

1 pracovné miesto koordinátora členov občianskej hliadky.Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. októbra 2014 (streda) o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu Vranov nad Topľou (1. poschodie).

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu (Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou). Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (člen občianskej hliadky, koordinátor občianskej hliadky alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. októbra 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu (pre pozíciu koordinátora členov občianskej hliadky),
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena občianskej hliadky sú:

 • ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka – výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora členov občianskej hliadky sú:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie,
 • stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka – výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Výberové kritériá na obe pozície sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením čestného vyhlásenia o bezúhonnosti (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži).

Miestom výkonu práce je mesto Vranov nad Topľou a kancelária v priestoroch mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 16. október 2014.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). .-


« späť

aktualizácia: 21.10.2014 | počet zobrazení: 9 962

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Náplň práce občianskej hliadky

aktualizácia: 30.09.2014 | počet zobrazení: 8 589

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4649863
Počet návštev dnes: 801