Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova (2023)

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova (2023)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2023

Na vykonávanie funkcie musí uchádzač spĺňať následovné požadované predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • § 39 ods.3 zákona 138/2019 Z.z.
  1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
  2. podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a
  3. podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka §17 zákona č. 138/2019 Z.Z.
 • zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • bezúhonnosť § 15 zákona č.138/2019 Z.z.
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovno-vzdelávacích zariadení
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • profesný životopis
 • čestné vyhlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona 138/2019 Z. z.
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konaní je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 29.mája 2023 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na zalepenej obálke:

„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vranov nad Topľou 25.4.2023

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


« späť

aktualizácia: 06.07.2023 | počet zobrazení: 327
Počet návštev od 21.02.2008: 4629290
Počet návštev dnes: 623