Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. januára 2017

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 15.11.2016 do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vranov nad Topľou 24.10.2016

Ing. Ján Ragan, primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 40,4 kB)

« späť

aktualizácia: 16.12.2016 | počet zobrazení: 4 392
Počet návštev od 21.02.2008: 4650073
Počet návštev dnes: 1011