Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 8°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci 0°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. januára 2017

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 15.11.2016 do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vranov nad Topľou 24.10.2016

Ing. Ján Ragan, primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 40,4 kB)

« späť

aktualizácia: 16.12.2016 | počet zobrazení: 1378

Počet návštev od 21.02.2008: 2839169
Počet návštev dnes: 438
fb