Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 17.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota 3°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, snehov? preh?nky
cez deň 2°C / v noci 0°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2013

Na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí uchádzač spĺňať následovné požadované predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 24. 04. 2013 (streda) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad, Referát školstva a mládeže – Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy.

ermín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, radou školy písomne, v zákonom stanovenej lehote.

Vranov nad Topľou 12. 04. 2013

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 17.05.2013 | počet zobrazení: 6569

Počet návštev od 21.02.2008: 2816192
Počet návštev dnes: 104
fb