Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Voľba hlavného kontrolóra mesta

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Voľba hlavného kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou uznesením č. 219/2014 zo dňa 30.10.2014

1. vyhlasuje

v zmysle § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov štvrtok 22. január 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou, ktoré sa uskutočnia vo veľkej zasadačke MsÚ Vranov nad Topľou.

2. určuje

 1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
 • kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie
 • iné predpoklady:
  • bezúhonnosť
  • riadiace a organizačné schopnosti
  • komunikatívnosť
  • prax vo verejnej správe, kontrolnej alebo ekonomickej oblasti vítaná
 1. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
 • meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • k prihláške je potrebné doložiť:
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • čestné prehlásenie o odbornej praxi
 1. termín na ukončenie podávania prihlášok na deň 8. január 2015 do 15. 00 hod.

Prihlášky je potrebné odovzať osobne v uzatvorenej obálke v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou na 1. poschodí č. dv. 33 alebo poštou na adresu Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou. Obálka musí byť označená heslom „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

 1. začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra 21.február 2015.
 2. dĺžku pracovného času času hlavného kontrolóra na celý pracovný úväzok.

3. schvaľuje

dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút, jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska.

4. ustanovuje

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou tajným hlasovaním.

Mgr. Andrej Krišanda, prednosta MsÚ


Zápisnica 2. MsZ 2015 (PDF; 102,9 kB) bod č.11

« späť

aktualizácia: 03.02.2015 | počet zobrazení: 9 771
Počet návštev od 21.02.2008: 4649932
Počet návštev dnes: 870